СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ: СУТНІСТЬ, МОДЕЛІ, ВЕКТОРИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Тетяна Олексіївна Кізима, Олена Сергіївна Шаманська

Анотація


Кізима Т. О., Шаманська О. С. Споживча поведінка домогосподарств: сутність, моделі, вектори оптимізації.

 

Розглянуто теоретичні аспекти споживчої поведінки домогосподарств. Висвітлено основні моделі споживчих стратегій домогосподарств. Досліджено прагматичні аспекти поведінки споживачів та основні чинники, які впливають на її формування. Окреслено вектори оптимізації споживчої поведінки домогосподарств.

 

Kizyma T., Shamanska O. Consumer behavior of households: the essence, models and vectors of optimization.

 


The theoretical aspects of household’s consumer behavior are determined. Main models of consumer strategies are shown. The pragmatical features of consumer behavior are analysed and emphasizes on key factors that influence its forming. The vectors of household’s consumer behavior optimization are described.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Максименко А. О. Споживча поведінка : концептуалізація поняття та чинники, що її детермінують [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

Левків Г. Я. Основні елементи моделювання поведінки споживача [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.nbuv.gov.ua.

Коваль Л. А., Романчук С. А. Основні аспекти поведінки споживачів і чинників, що зумовлюють вибір певного типу споживацької поведінки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :// http://www.nbuv.gov.ua.

Євко Н. О. Вплив ментальної приналежності та архетипів на поведінку і вподобання споживача // Управління розвитком. – 2011. – № 1. – С. 122–124.

Набруско І. Ю. Стилі споживання та статусна нерівність в умовах сучасної України // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – 2010. – Вип. 16. – C. 373–376.

Доходи та витрати населення України у 2002–2010 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Пан Л.В. Визначення трендів поведінки споживачів на українському ринку // Экономика Крыма. – 2010. – № 1. – С. 117–120.

Гончарук Н. Мажорний настрій // Контракти. – 2011. – № 40 (1011). – С. 14–16.

Витрати і ресурси домогосподарств України у 2010 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) : Статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2011. – Ч. І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/katalog/domogosp/ vdr_2010.zip.

Шевченко О. О. Формування споживацької поведінки домогосподарств в умовах розвитку нової економіки : інституціональний аспект // Макроекономічні аспекти сучасної економіки. – 2009. – № 8. – С. 26–30.

Структура сукупних витрат домогосподарств України у 2000–2010 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/ dvdg_u/strukt2006_u.htm (дата останньої модифікації 27.07.2011 р.).

Аналітична економія : макроекономіка і мікроекономіка : Навч. посіб. : У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 723 с.

Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств : сучасна парадигма та домінанти розвитку / Вст. слово С. І. Юрія. – К. : Знання, 2010. – 431 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019