ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Зоряна Миколаївна Лободіна

Анотація


Лободіна З. М. Перспективи удосконалення управління фінансовими ресурсами галузі освіти.

 

Охарактеризовано та проаналізовано вітчизняну практику фінансування бюджетних навчальних закладів та заходів у галузі освіти. Виявлено основні проблеми формування та використання фінансових ресурсів галузі, які негативно впливають на реалізацію конституційного права людини на освіту. Обґрунтовано доцільність та перспективи удосконалення управління фінансами освітньої галузі.

 

Lobodina Z. Prospects of improvement of management by financial resources of education industry.

 


National practice of financing of budget educational establishments and actions in education industry is characterized and analysed. The basic problems of forming and use of financial resources of education industry, which negatively affect on the realization of the constitutional right to education, are founded out. Expedience and prospects of improvement of financial management are grounded.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254 к / 96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр.

Загальні зауваження Комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав № 13 (право на освіту) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hrlibrary.ngo.ru/russian/ gencomm/ Rescgencom13.html.

Фінансова звітність про виконання державного та місцевих бюджетів за 2004– 2010 рр. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://budget.rada.gov.ua.

Статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Статистичний щорічник України за 2010 рік. Державна служба статистики України / За ред. О. Г. Осауленка. – К. : ТОВ “Август Трейд”, 2011. – 560 с.

Боголіб Т. М. Фінансування освіти за кордоном // Фінанси України. – 2005. – № 8. – С. 132–139.

Мельник А. Ф., Длугопольський О. В. Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві : Монографія. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 240 с.

Лопушняк Г. С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України : Монографія. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 372 с.

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws.

Звіт Рахункової палати України за 2010 рік. – К., 2011. – 208 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/img/ fi les/Zvit_2010.pdf.

Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. Станом на 4 жовт. 2011 р. : (Офіц. текст) // К. : Паливода А. В., 2011. – 148 с. – (Кодекси України).

Лопушняк Г. С. Фінансові проблеми вищих навчальних закладів в Україні // Матеріали науково-практичного форуму “Університетська освіта : стан, проблеми, перспективи” (12–13 листопада). – ЛНАУ, 2009. – С. 19–22.

Чому дорогі підручники? // Інформація на сайті Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/ article/16738744.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019