РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОСНОВА КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Юлія Володимирівна Бугель

Анотація


Бугель Ю. В. Реалізація стратегічних цілей кредитної політики як основа концепції формування кредитного портфеля комерційних банків.

 

Розглянуто сутність кредитної політики банківських установ та сформульовано її стратегічні цілі. Визначено необхідність розробки та використання цілісної концепції формування кредитного портфеля комерційного банку як основи управління його кредитною діяльністю.

 

Buhel Yu. Realization of strategic aims of credit policy as basis of conception of credit portfolio of commercial banks construction.


The essence of credit policy of bank institutions and it’s strategic aims is considered. The necessity of development and use of integral conception of credit portfolio of commercial bank construction as a basis of government by credit activity is determined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А. М. Мороза. – К. : Ельтон, 1993. – 328 с.

Банківські операції : Підруч. / За ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – К. : Знання, 2006. – 727 с.

Банковское дело и финансирование инвестиций : В 2 т. / Под ред. Н. Брука. – Вашингтон : Ин-т экон. развития Всемир. банка, 1995.

Банковское дело : управление и технологии / Под ред. проф. А. М. Тавасиева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 863 с.

Банковское дело : Учебник / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 592 с.

Васюренко О. В. Банківський менеджмент : посіб. – К. : Академія, 2001. – 320 с.

Жарковская Е. П. Банковское дело : Учебник. – М. : Омега-Л : Высш. шк., 2003. – 440 с.

Кредитний ризик комерційного банку : Навч. посіб. / За ред. В. В. Вітлінського. – К. : Знання, 2000. – 251 с.

Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка : Монография. – М. : ДИЦ, 1997. – 464 с.

Синки Дж., мл. Управление финансами в коммерческом банке : Пер. с англ. Н. Адонина. – М. : Catallaxy, 1994. – 962 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019