ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Юлія Миколаївна Галіцейська

Анотація


Галіцейська Ю. М. Теоретичні основи формування ресурсної політики комерційних банків та її особливості в сучасних економічних умовах.

 

Обґрунтовано цілі, завдання, основні елементи ресурсної політики. Визначено фактори впливу на формування ресурсів банківської установи. Розглянуто критерії оптимальності такої політики та визначено спрямованість процедур контролю при реалізації ресурсної політики банку.

 

Halitseyska Yu. Theoretical bases of forming of resource policy of commercial banks and its feature in modern economic terms.

 


The aims, tasks, basic elements of resource policy is defined. The factors of influence are certain on forming of resources of bank establishment. The criteria of optimality of such policy
are considered and the orientation of control procedures is determined during realization of resource policy of bank.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Большая советская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bse.sci-lib.com.

Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Вазрилияна. – 4 -е изд., доп. и перераб. – М. : Ин-т новой экономики, 1999. – 1248 с.

Ожегов С. И. Словарь русского язика. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1960. – 900 с.

Словник Вебстера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.merriamwebster.com.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019