СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ АКТИВІВ БАНКУ: ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ

Роман Іванович Тиркало

Анотація


Тиркало Р. І. Сек`юритизація активів банку: теоретична сутність і особливості здійснення.

 

Розглянуто теоретичну сутність сек’юритизації активів банківських установ. Виявлено ознаки процесу сек’юритизації активів і досліджено етапи його здійснення. Акцентовано увагу на можливості використання вітчизняними банками сек’юритизації активів для підвищення показників адекватності власного капіталу, зниження рівня ризику та диверсифікації джерел фінансування.

 

Tyrkalo R. Securitization of bank assets: theoretical essence and peculiarities of realization.

 


Theoretical essence of bank institution assets’ securitization is examined. Signs of assets’ securitization process are found out and the stages of its realization have been explored. Opportunity of taking advantage of assets’ securitization for increasing ratios of equity capital’s adequacy, decreasing risks level and sources of financing diversification is focused upon.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Синки Дж. Ф. Управление фінансами в коммерческих банках : Пер. с англ. Р. Я. Левитина, Б. С. Пинскера. – 4-е . изд., перераб. – М. : Catallaxy, 1994. – 820 с.

Ковалёв А. Ценные бумаги плюс безопасность // Банковская практика за рубежом. – 2006. – № 10. – С. 36–50.

Международные стандарты финансовой отчетности 2005 : издание на русском языке, (International Accounting Standards). Перевод полного официального текста МСФО действующих в ЕС по состоянию на 1 января 2005 года. – М. : Аскери-АССА, 2005. – 1064 с.

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затв. постановою Правління НБУ від 02.08.2004 р., № 361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // www.bank. gov.ua / Bank_Supervision / Risk / 361.pdf.

Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks. Basel Committee on Banking Supervision. – Basel. – Updated November 2005 // www.bis.org.

Александрова Н. В. Понятия и виды секъюритизации активов // Финансы и кредит. – 2007. – № 5. – С. 27–32.

Усоскин В. М. Современный коммерческий банк : управление и операции. – М. : ИПЦ “Вазар – Ферро”, 1994. – 320 с.

Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. – Т. 2. – К. : Молодь, 1997. – 1000 с.

Рачкевич А. Ю., Алексеева И. А. Секъюритизация : характерные признаки и определение // Деньги и кредит. – 2008. – № 8. – С. 22–31.

Секъюритизация ипотеки : мировой опыт, структурирование и анализ : Пер. с англ. О. В. Смородинова при участии В. Качурова. – М. : Вершина, 2007. – 592 с.

Бажанов О. Формування засад сек’юритизації іпотечних активів в Україні // Вісник НБУ. – 2008. – № 10. – С. 59–63.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово- економічний словник. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019