МОНЕТАРНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тетяна Петрівна Бабійчук

Анотація


Бабійчук Т. П. Монетарні інструменти стимулювання розвитку банківської інвестиційної діяльності.

 

Розглянуто підходи до визначення системи грошово-кредитних регуляторів банківської інвестиційної діяльності в Україні. Проаналізовано практику використання інструментів грошово-кредитного регулювання інвестиційної діяльності банків. Висвітлено проблемні аспекти та напрями стимулювання банківського інвестування монетарними інструментами.

 

Babiychuk T. Monetary instruments incentive bank investment activity.

 


The approaches to the determination of monetary regulators bank investment activities in Ukraine are considered. The practice of using instruments of monetary investment banking is analysed. The problematic aspects and areas of investment banking incentive monetary instruments are examinated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Проблеми цінової та фінансової стабільності й інноваційного розвитку в Україні : Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. Я. Кузнєцової. – К. : УБС НБУ, 2010. – 263 с.

Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 272 с.

Енциклопедія банківської справи України / Редкол. : В. С. Стельмах (голова) та ін. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.

Ершов М. Денежно-кредитные механизмы и задачи экономического развития // Аналитический банковский журнал. – 2007. – № 6(145). – С. 18–20.

Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини : Навч. посібник. – 6-е вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2007. – 332 с.

Бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Publikation/of_vydan/Buleten/2009/bull_01-09.pdf.

Спасів Н. Прагматизм фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 132.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019