ПОНЯТІЙНА СУТНІСТЬ І ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

Лада Василівна Шкірінян

Анотація


Шкірінян Л. В. Понятійна сутність і теоретико-концептуальні засади фінансового регулювання страхового ринку.

 

Розглянуто проблему визначення та розмежування понять “фінансове регулювання страховика”, “фінансове регулювання страхового ринку”, “державне фінансове регулювання страхового ринку” і “державне регулювання страхового ринку”. Запропоновано розгляд страхового ринку з позицій системного аналізу, що дало змогу удосконалити теоретичний підхід до поняття “фінансове регулювання страхового ринку”.

 

Shirinyan L. Conceptual nature and theoretical framework of financial regulation of insurance market.

 


The problem of determination and differentiation the concepts “financial regulation of an insurer”, “financial regulation of the insurance market”, “government financial regulation of the insurance market” and “government regulation of the insurance market” is analysed. The consideration of the insurance market is offered from positions of systems analysis which alloys one to improve the theoretical approach to the concept “financial regulation of insurance market”.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.slovnyk.net.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М. : Мир и образование. – 2004. – 896 с.

Фінансовий словник / А. Р. Загородній, Р. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко . – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Товариство “Знання”, КОО ; Львів : Видавництво львівського банківського інституту НБУ, 2003. – 427 c.

Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-ІІІ від 12.07.2001 // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 1. – С. 1–12.

Зелена книга [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2001 – 240 с.

Фінанси : Навчальний посібник / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев та ін. ; За ред. В. І. Оспіщева. – К. : Знання, 2006. – 415 с.

Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы : Курс лекций / Под ред. И. П. Мерзлякова. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 298 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів : Підручник. – К. : НІОС. – 2001. – 416 с.

Кравченко Л. А. Державне фінансове регулювання економіки в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 “Економічна теорія”. – К., 2002. – 22 с.

Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України : теорія, методологія, практика. – К. : КНЕУ, 2009. – 427 c.

Страхування : теорія та практика : Навчально-методичний посібник / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко та ін. ; За заг. ред. проф. Н. М. Внукової. – Харків : Бурун Книга, 2004. – 376 с.

Ротова Т. А. Страхування : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перер. та доп. – К. : КНТЕУ, 2006 – 400 с.

Горбач Л. М. Страхова справа : Навчальний посібник. – 2-ге вид., виправл. – К. : Кондор, 2003 – 252 с.

Філонюк О. Ф. Державне регулювання страхової справи в контексті концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”. – 2006. – Вип. 81–82. – С. 47–51.

Страхование : Учебник / В. В. Шахов, Л. К. Никитенков, О. А. Цамутали и др. ; Под ред. проф. В. В. Шахова. – М. : Анкил, 2002. – 480 с.

Шумелда Я. Страхування : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – 2-е вид., перероб. і допов. – Тернопіль : Джура, 2006 – 296 с.

Вовчак О. Д. Страхування : Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ, 2005. – 480 с.

Сухов В. А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков. – М. : Издательский центр “Анкил”, 1995. – 112 c.

Сербиновский Б. Ю., Гарькуша В. Н. Страховое дело : Учебное пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и допол. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 416 с.

Фурман В. М. Державне регулювання страхового ринку як чинник стратегічного розвитку // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 3. – С. 114–126.

Нечипорук Л. В. Теорія і практика страхового ринку в Україні. – Харків : Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. – 300 с.

Чистов С. Державне регулювання економіки. – К. : КНЕУ, 2002.– 208 с.

Фінанси (теоретичні основи) : Підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін. ; Під керів. і наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. – 2-ге вид., виправ. і допов. – К. : МАУП, 2004. – 312 с.

Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Основи системного аналізу. – К. : Видавнича група BHV, 2007. – 544 с.

Спицнадель В. Н. Основы системного анализа. – М. : Бизнес-Пресса, 2000. – 326 с.

Финансовые инструменты социально-экономического развития государства / Т. А. Верезубова, А. Н. Вдовиченко, А. Д. Данилов и др. ; Под ред. проф. А. Д. Данилова. – К. : Компьютерпресс, 2009. – 288 с.

Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / М. М. Александрова, С. В. Бардаш, О. С. Бородін та ін. ; За ред. проф. Г. Г. Кірейцева. – 3-е вид., перер. і допов. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 531 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019