ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Олександр Валерійович Дзюблюк

Анотація


Дзюблюк О. В. Особливості взаємозв’язку грошово-кредитної та валютної політики в період фінансової кризи.

 

Розглянуто основні напрями грошово-кредитної та валютної політики в Україні в період фінансової кризи. Проаналізовано особливості застосування основних антикризових заходів грошово-кредитного і валютного регулювання та їх вплив на фінансовий і реальний сектор економіки. Обґрунтовано необхідність ефективної координації у встановленні цільових орієнтирів і використанні центральним банком інструментів грошово-кредитної і валютної політики.

 

Dzyublyuk O. Features of intercommunication of monetary, credit and currency policy in the period of financial crisis.

 


Basic directions of monetary and currency policy are examined in Ukraine in the period of financial crisis. The features of application of basic anti-crisis measures of monetary and
currency accommodation and their influence are analysed on the financial and real sector of economy. The necessity of effective coordination is grounded at establishment of having a special purpose targets and use of instruments of monetary and currency policy of a central bank.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Тесля Н. П., Плотникова И. В. Денежно- кредитная и финансовая политика государства : Учебное пособие. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 174 с.

Дзюблюк О.В. Валютна політика : Підручник. – К. : Знання, 2007. – 422 с.

Мэнкью Н.Г. Макроэкономика : Пер. с англ. – М. : Издательство МГУ, 1994. – 736 с.

Сакс Дж. Д., Ларен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход : Пер. с англ. – М. : Дело, 1996. – 848 с.

Моисеев С. Р. Денежно-кредитная политика : теория и практика : Учеб. пособие. – М. : Экономистъ, 2005. – 652 с.

Річний звіт НБУ за 2008 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov. ua/control/uk/publish/category?cat_id=84983.

Річний звіт НБУ за 2009 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov. ua/control/uk/publish/category?cat_id=84983.

Річний звіт НБУ за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov. ua/control/uk/publish/category?cat_id=84983.

Юдаева К. О валютной политике // Вопросы экономики. – 2010. – № 1. – С. 21–28.

Фетисов Г. Монетарная политика России : цели, инструменты и правила // Вопросы экономики. – 2008. – № 11. – С. 4–21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019