ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Віктор Станіславович Буковинський

Анотація


Буковинський В. С. Формування економічного механізму охорони навколишнього природного середовища.

 

Розглянуто вплив фінансових механізмів на створення ефективного еколого-економічного середовища з метою вирішення питань збереження та подолання наслідків забруднення навколишнього природного середовища.

 

Bukovynskiy V. Formation of the econimic mechanism of environment protection.

 


The impact of financial mechanisms is considered for an efficient eco-economic environment in order to address the issues of conservation and overcoming the effects of pollution.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” № 1264 від 25.06.1999.

Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” № 2818 від 21.12.2010.

Гэлбрейт Д. К. Экономические теории и цели общества : Пер. с англ. / Под общ. ред. и с предисл. Н. Н. Иноземцева, А. Г. Милейковского. – М. : Прогресс, 1979. – 406 с.

Приоритеты национальной экологической политики России / Под ред. В. М. Захарова. – М. : Наука. 1999.

Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. – М. : ЗАО “Изд-во “Экономика”, 2003. – 441 с.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015) “Шляхом Європейської інтеграції” : затв. Указом Президента від 28 квітня 2004 р. / Авт. кол. : А. С. Тульчинський, В. М. Гаєць та ін. ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т економіки, прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К., 2004. – 416 с.

Василенко В. А. Экология и экономика : проблемы и поиски путей устойчивого развития. Аналитический обзор. – Новосибирск, 1997.

Закон України № 187 від 5.05.1998 “Про відходи”.

Конституція України.

Офіційний портал Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Офіційний портал Міністерства фінансів України.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019