ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК УМОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Ірина Богданівна Чікіта

Анотація


Чікіта І. Б. Фінансова автономія органів місцевого самоврядування як умова демократичного розвитку.

 

Розглянуто проблеми фінансової автономії місцевого самоврядування. Проаналізовано погляди на визначення фінансової автономії, її теоретичні засади та уточнено зміст цього поняття. Визначено компоненти фінансової автономії в умовах демократизації української держави. Запроваджено поняття інституційної самостійності самоврядування.

 

Chikita I. Financial autonomy of local governments in the conditions of democratic development.

 


The problems of financial autonomy of local governments are considered. The viewpoints on the determination of financial autonomy, its theoretical principles are analysed and the content of this concept is clarified. The components of financial autonomy in a democratic Ukrainian state are defined. The notion of institutional independence of government is introduced.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії : Вступ до фінансової науки : Пер з нім. С. І. Терещенко, О. О. Терещенка ; За наук ред. В. М. Федосова. – К. : Либідь, 2000. – 654 с.

Христенко Б. В. Межбюджетные отношения и управление региональными финансами : Опыт. Проблемы. Перспективы. – М. : Дело, 2002. – 606 с.

Луніна І. О Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : Монографія. – К. : Наукова думка, 2006. – 432 с.

Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. – Мюнхен : Українська вільна академія наук в Німеччині, 1963. – 194 с.

Дроздовська О. Теоретичні засади фінансової децентралізації // Фінанси України. – 2002. – № 8. – С.19–25.

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : Навч. посіб. – К. : Знання, 1999. – 487 с.

Бюджетна система України : Навч. посібн. / С. О. Булгакова, Л. І. Василенко, Л. В. Єрмоленко та ін. ; За ред. С. О. Булгакової. – К. : КНТЕУ, 2002. – 288 с.

Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К. : НІОС, 2000. – 384 с.

Лунина И. Стратегия реформирования местных бюджетов в Украине // Зеркало недели. – 2006. – № 21 (600). – С. 7.

Корчинський В. Є., Колодій С. Ю. Оцінка економічної ефективності бюджетного вирівнювання // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 12–19.

Швець В. Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 23–31.

Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України : У 6 т. / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. Г. Бодров та ін. – К. : НДФІ, 2004. – Т. 5. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. – 400 с.

Зимовець В. В. Соціалізація бюджету : теоретичні аспекти та українські реалії // Наукові записки НУ “Острозька академія”. – Серія “Економіка”. – 2006. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 115–124.

Швецов А. Соотношение централизации и децентрализации в государственной региональной политике : о сложившейся ситуации, необходимости и путях ее изменения // Российский экономический журнал. – 2006. – № 5–6. – С. 14–35.

Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения / Е. Сабуров, Н. Типенко, А. Чернявский // Вопросы экономики. – 2000. – № 1. – С. 56–70.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019