ОЦІНКА СТАНУ ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ольга Вікторівна Баранецька

Анотація


Баранецька О. В. Оцінка стану фіскальної безпеки України.

 

Проведено оцінку стану фіскальної безпеки України за індикативними показниками. Досліджено, що навіть відносно стабільна динаміка фіскальної безпеки протягом кількох років не може вважатися гарантією достатнього її рівня в наступному фінансовому періоді.

 

Baranetska O. Astimation of fiscal security of Ukraine.

 


The state of fiscal security of Ukraine is estimated according indicative indexes. It is investigated that even stable dynamics of fiscal security during a few years can not be a guarantee of its sufficient level in the next financial period.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : Монографія. – К. : Київ нац. торг. - екон. ун-т, 2004. – 759 с.

Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України : сутність і напрямки забезпечення : Монографія. – К. : НІСД, 1997. – 144 с.

Сухоруков А. І., Ладюк О. Д. Фінансова безпека держави : Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

Мартинюк В. П. Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України : Монографія. – К. : Кондор, 2011. – 326 с.

Мунтіян В. І. Економічна безпека України. – К. : КВІЦ, 1999. – 462.

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : затверджено наказом Міністерства економіки України від 02.03. 2007р. № 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.4251.0.

Баранецька О. В., Мартинюк В. П. Методи оцінки фіскальної безпеки держави // ХІІ Всеукраинская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учених “Проблемы и перспективы становления финансовой системы Украины”. – Севастополь, 14–17 октября 2009. – С. 175–177.

Поліщук Є. С. Метрологія та вимірювальна техніка. – Львів : Видавництво “Бескид Біт”, 2003. – 544 с.

Марчук Г. И. Методы вычислительной математики. – М. : Наука, 1977. – 456 с.

Уряд затвердив бюджетну декларацію на 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/ news/2018896.html.

Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики : Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 656 с.

Ковтун Н. В. Теорія статистики : курс лекцій, практикум. – К. : ІМЕКС, 2007. – 276 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019