РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Олександр Володимирович Длугопольський, Галина Збиславівна Чекаловська

Анотація


Длугопольський О. В., Чекаловська Г. З. Розвиток системи вищих навчальних закладів в Україні та її фінансове забезпечення.

 

Розглянуто проблеми розвитку вищої освіти. Проведено аналіз динаміки кількості студентів. Досліджено основні тенденції фінансування вищої освіти в Україні та запропоновано низку заходів щодо стабілізації галузі.

 

Dluhopolskiy O., Chekalovska H. The development of the system of higher educational establishment in Ukraine and
its financial providing.

 


The problems of development of higher education are considered. The dynamics of number of students is analysed. The basic tendencies of financing of higher education in Ukraine are investigated and some measures to stabilize the industry are proposed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2010/11 навчального року : Статистичний бюлетень / Від. за вип. І. В. Качалова / Державний комітет статистики України. – К. : ДП “Інформаційно- аналітичне агентство”, 2010. – 204 с.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2011/12 навчального року : Статистичний бюлетень / Від. за вип. І. В. Качалова / Державний комітет статистики України. – К. : ДП “Інформаційно- аналітичне агентство”, 2012. – 216 с.

Статистичний щорічник України за 2009 р./ За ред. О. Г. Осауленка / Державний комітет статистики України. – К., 2010. – 567 с.

Статистичний щорічник України за 2010 р. / За ред. О. Г. Осауленка / Державний комітет статистики України. – К. : ТОВ “Август Трейд”, 2011. – 560 с.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році” від 29.06.2011 р. № 709 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/709-2011-%D0%BF.

Цимбал Л. І. Проблеми регулювання ринку освітніх послуг на сучасному етапі // Економіка та управління національним господарством. Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. – № 2. –С. 43–48.

Закон України “Про вищу освіту” № 2984- ІІІ, із змінами від 12 березня 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.osvita.org.ua.

Проблеми і шляхи реформування вищої освіти в Україні / Г. О. Войтенко, В. П. Войтенко, Л. О. Теліс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fd.snu.edu.ua/info/fi les_articles / collection_14/article27.pdf.

Яковенко Л. І., Пащенко О. В. Економічні основи модернізації вищої освіти в умовах становлення економіки знань. – Полтава : Скай- тек, 2011. – 216 с.

Праця, зарплата, соціальний захист : проблеми та шляхи вирішення / За ред. Т. М. Кір’ян. – К., 2002.

Education at glance 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019