УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Людмила Михайлівна Безгубенко, Анна Богданівна Мокрицька

Анотація


Безгубенко Л. М., Мокрицька А. Б. Управлінські технології фінансового менеджменту установ охорони здоров’я.

 

Розглянуто теоретичні основи фінансового менеджменту установ охорони здоров’я. Проаналізовано систему наукових поглядів і запропоновано власне трактування змісту понять, які використовуються для опису процесів управління фінансами охорони здоров’я. Висвітлено основні проблеми розробки і прийняття управлінських рішень та охарактеризовано управлінські технології.

 

Bezhubenko L., Mokrytska A. Techniques of fi nancial management in health care.

 

Theoretical foundations of financial management of health care are considered. System of scientific views are analysed and own interpretation of the content of concepts is given used to describe the financial management of health care. The basic problems of development and management decisions are defined and management techniques are described.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Большаков С. В. Основы управления финансами : Учебное пособие. – М. : ИД ФБК- ПРЕСС, 2000. – 368 с.

Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федоров, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; За заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2002. – 496 с.

Крайник О. П., Клепикова З. В. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник. – Львів : ЛДУ, 2001. – 258 с.

Кудряшов В. П. Фінанси : Навч. посібник. – Херсон : Олді-плюс, 2002 – 352 с.

Кузьменко М. М., Баранов В. В. Финансовый менеджмент в здравоохранении Росии. – М. : Медицина, 1995. – 272 с.

Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент як фактор економічного зростання // Фінанси України. – 2002. – № 11. – С. 32–40.

Тулай О. І. Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров’я в умовах трансформаційної економічної системи : дис. ... кандид. екон. наук: 08.04.01. – Тернопіль, 2005. – 179 с.

Федулова Л. І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні. – К. : Вид-во “Фенікс”, 2005. – 320 с.

Финансы. Денежное обращение. Кредит : Учебник для вузов / Л. А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л. Д. Андросова и др. ; Под ред. проф. Л. А. Дробозиной. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 479 с.

Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / За ред. проф. Г. Г. Кірейцева. – К. : ЦУЛ, 2002. – 496 с.

Финансовый менеджмент : Теория и практика: Учебник / Е. В. Быкова, И. Г. Кукукина, Т. Б. Крылова и др. ; Под. ред. Е. С. Стояновой. – 6-е изд. – М. : Перспектива, 2010. – 656 с.

Gapenski L.C. Understanding healthcare fi nancial management. Fifth Edition. – Chicago, Illinois : Health Administration Press, 2010. – 114 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019