ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Наірі Іванівна Федишин

Анотація


Федишин Н. І. Податкове планування на підприємстві.

 

Визначено сутність податкового планування суб’єкта господарювання. Наведено основні фактори впливу на вибір структури, що реалізовує концепцію податкового пла- нування на підприємстві. Досліджено вплив кожного із факторів на формування підрозділу податкового планування суб’єкта господарювання методом експертних оцінок.

 

Fedyshyn N. Tax planning at the enterprice.

 

The essence of the tax planning is defined. The basic influencing factors on the choice of structure, which realize the concept of tax planning at the enterprise, are given. The significance of the each factor’s impact on the tax planning department formation using the method of expert estimations is investigated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Господарський кодекс України // Інформаційно-правова система ЛІГА : Закон.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. i голов. pед. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.

Дідковська Л. Г., Гордієнко П. Л. Менеджмент : Навчальний посібник. – К. : Алерта, КНТ, 2007. – 516 с.

Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, Г. М. Дорожкіна, О. Г. Зима, В. В. Карпова. – Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 448 c.

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теритичні та прикладні засади менеджменту : Навчальний посібник. – 2-е вид. доп. і перероб. – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект–Захід”, 2003. – 352 с.

Мескон Майкл Х., Хедоури Ф. Основы менеджмента : Пер. с англ. М. А. Майорова. – М. : Дело, 2002. – 704 с.

Податковий кодекс України // Бізнес. Бухгалтерія. – 2010. – № 50 (933).

Проверка гипотезы о связи на основе критерия Х2 (кси квадрат) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.exponenta.ru/ educat/referat/XIkonkurs/student2/index.asp.

Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент : Підручник. – К. : Академвидав, 2007. – 472 с.

Федишин Н. І. Етапи податкового планування на підприємстві. / Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ТзОВ “Сплайн” . – С. 180–181.

Шегда А. В. Менеджмент : Навч. посіб. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 583 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019