ОПТИМІЗАЦІЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОХІДНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Оксана Степанівна Вавричук

Анотація


Вавричук О. С. Оптимізація тарифної політики та її вплив на дохідність підприємств житлово-комунального господарства.

 

Проведено аналіз тарифної політики в контексті фінансової діяльності житлово-комунального господарства. Показано її вплив на дохідність житлово-комунальних підприємств України та обґрунтовано шляхи оптимізації з метою забезпечення рентабельної діяльності підприємств комплексу.

 

Vavrychuk O. Optimization of tariff policy and its impact on return of housing and communal services.

 

The tariff policy is analysed in the context of finance activity of housing and communal services, Its influence on profi tability of Ukrainian housing and communal enterprises is shown and the ways of optimizing are grounded to ensure profitable business enterprise complex.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Амосов О. Ю. Сучасні проблеми тарифної політики в житлово-комунальній сфері [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// eprints.kname.edu.ua/14776/.

Батина И. Н. Институциональные соглашения как форма регулирования рынка локальной естественной монополии (на примере жилищно-коммунального хозяйства) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.01 “Экономическая теория”. – Челябинск, 2007. – 29 с.

Герасимчук З. В., Хвищун Н. В. Формування недержавного сектора житлово-комунального господарства в регіоні : Монографія. – Луцьк : Надстир’я, 2007. – 224 с.

Гура Н. О. Облік у житлово-комунальному господарстві : теорія і практика : Монографія. – К. : Знання, 2006. – 351 с.

Матвєєва Н. М. Обґрунтування необхідності врахування фінансового ризику у складі тарифів на послуги ЖКГ // Економіка та держава. – 2006. – № 12. – С. 79–80.

Матвєєва Н. М. Удосконалення тарифного регулювання в житлово-комунальному господарстві // Економіка та держава. – 2006. – № 10. – С. 61–64.

Новикова Т. В., Пивавар И. В. Тарифное регулирование в развитии сферы жилищно- коммунального хозяйства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu. ua/1360/.

Онищук Г. Економіка житлово-комунального господарства : нові підходи у формуванні цінової і тарифної політики// Економіка України. – 2001. – № 7. – С. 22–28.

Полуянов В. П., Савенко А. Ю. Формирование институциональных основ развития рынка жилищно-коммунальных услуг в Украине : тарифная политика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.donntu.edu.ua/fem/ vip31-2/31-2_25.pdf.

Полуянов В. П., Савенко А. Ю. Комплексна характеристика методів ціноутворення на житлово-комунальні послуги // Схід. – 2009. – № 9. – С. 40–47.

Хобта В. М., Полуянова М. В. Мотиваційні аспекти формування тарифів на послуги теплопостачання // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – Т. 1, № 2. – С. 221–226.

Закон України “Про внесення змін до закону України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1511-17/page.

Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 № 1875-IV [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1875-15/page.

Закон України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” від 09.07.2010 № 2479-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2479-17/ed20120613.

Постанова КМУ “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” від 1.06.2011 р. № 869 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011- %D0%BF.

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства” від 23.02.2012 р. № 4434-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4434- 17/ed20120620.

Бобков А. Филиал ОАО “МРСК Урала” – “Пермэнерго” переходит на принципиально новую систему тарифного регулирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. mrsk-ural.ru/ru/440.news388.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019