ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНИХ КОМПЛЕКСНИХ ПРОДАЖІВ У РОЗДРІБНОМУ СТРАХУВАННІ

Наталія Володимирівна Ткаченко, Наталія Петрівна Рябоконь

Анотація


Ткаченко Н. В., Рябоконь Н. П. Принципи організації ефективних комплексних продажів у роздрібному страхуванні.

 

Визначено характерні ознаки та обґрунтовано основні критерії диференціації комплексних продажів страхових продуктів у роздрібному страхуванні. Сформульовано основні принципи організації ефективних комплексних продажів з урахуванням профілю клієнта страхової компанії.

 

Tkachenko N., Ryabokon N. Principles of organization of effective complex sales in the retail insurance.

 

The specific features are determined and the basic criteria of differentiation complex sales of insurance products in the retail insurance are proved. The basic principles of effective integrated sales including customer profile insurance company are formulated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вовчак О. Д., Завійська О. І. Страхові послуги : Навчальний посібник. – Львів : Видавництво “Компакт-ЛВ”, 2005. – 656 с.

Грищенко Н. Б. Основы страховой деятельности : Учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 352 с.

Ефимов С. Л. Деловая практика страхового агента и брокера : Учебное пособие. – М. : Страховой полис, ЮНИТИ, 1996. – 416 с.

Залетов А. Страховой ритейл в Украине : состояние и перспективы развития // Insurance Top. – 2010. – № 3. – С. 2–14.

Охріменко О. О. Страховий захист : менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво) : Навчальний посібник. – К. : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2005. – 416 с.

Сербиновский Б. Ю., Гаркуша В. Н. Страховое дело : Учеб. пособие для вузов. – 6-е изд. доп. и перераб. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. – 476 с.

Страхові послуги : Підручник / С. С. Осадець, Т. М. Артюх, О. О. Гаманкова та ін. ; Кер. авт. кол. й наук. ред. проф. С. С. Осадець і доц. Т. М. Артюх. – К. : КНЕУ, 2007. – 464 с.

Страховой бизнес : Словарь-справочник / Р. Т. Юлдашев. – М. : Анкил, 2005. – 832 с.

Страхування : Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 1019 с.

Тронин Ю. Н. Основы страхового бизнеса. – М. : Издательство “Альфа-Пресс”, 2006. – 472 с.

Храмов В. В. Использование инструментов маркетинга при разработке страхового продукта // Страховое дело. – 2003. – № 9. – С. 33–41.

Шумелда Я. Страхування : Навч. посібн. для студ. екон. спец. – Тернопіль : Джура, 2004. – 280 с.

Яворська Т. В. Страхові послуги : Навч. посібник. – К. : Знання, 2008. – 350 с.

Яременко Н. Программы пенсионного страхования – антикризисная мотивация сотрудников предприятия // Insurance Top. – 2010. – № 3. – С. 44–47.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019