ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСІВ БАНКІВ

Наталія Миколаївна Ткачук

Анотація


Ткачук Н. М. Теоретична сутність і особливості фінансів банків.

 

Розглянуто теоретико-організаційні засади формування та функціонування фінансів банків. Виявлено особливості банків як суб’єктів фінансових відносин і учасників фінансового ринку. Досліджено теоретичну сутність фінансів банків та їх місце у фінансовій системі державі.

 

Tkachuk N. Theoretical essence and peculiarities of banks finances.

 


The theoretical and organizing principles of the avengement of finances of banking institutions are considered. The peculiarities of banks as subjects of financial relations and participants of financial market are defined. Theoretical essence of banking institutions finance and their place in the financial system of the state are investigated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Методологічний коментар. Класифікація інституційних одиниць // Бюлетень НБУ. – 2012. – № 3. – 192 с.

Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” №2664-III від 12.07.2001р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/ – Назва з екрану.

Фінанси : Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008.– 611 с.

Габбард Р. Г. Гроші, фінансова система та економіка : Підруч. : Пер. з англ. ; Наук. ред. М. Савлук, Д. Олесневич. – К. : КНЕУ, 2004. – 889 с.

Кузнєцова Л. Банки як складова фінансової системи України. – Вісник НБУ. – 2009. – № 10. – С. 52–57.

Зятковський І. В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень : Монографія. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 388 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019