ВЕКТОРИ ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС

Яґода Ґоля

Анотація


Ґоля Я. Вектори гармонізації стандартів результативності інвестування у країнах ЄС.

 

Розглянуто проблеми уніфікації стандартів результативності інвестування в країнах ЄС. Досліджено вплив Директиви про керуючих альтернативними інвестиційними фондами на функціонування приватного акціонерного капіталу та хеджфондів у країнах Європейського Союзу. Окреслено вектори гармонізації нормативно-правових вимог до керуючих альтернативними інвестиційними фондами.

 

Gola Ja. Vectors of harmonization of standards the investment performance in the European Union countries.

 

The problems of unification standards of the investment performance in the EU are considered. The impact of the Alternative Investment Fund Managers Directive on the operation of private equity and hedge funds in the European Union countries are investigated. The vectors of harmonization of the legal requirements to managing by alternative investment funds are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Baffi E., Lattuca D, Santella P., Extending the EU Financial Regulatory Framework to AIFM, Credit Derivatives, and Short Selling, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1792993, s.5 [10.04.2011].

Commmission Staff Working Dokument, Accompanying the Proposal for a Directive of the European Parlament and of the Council on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2004/39/EC and 2009/…/EC Impact Assesment {COM(2009) 207} {SEC(2009) 577} Brussels, 30.4.2009.

Debaty: Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, środa 10 listopada 2010 r. – Bruksela, tekst przyjęty P7_TA(2010)0393, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP// TEXT+CRE+20101110+ITEM-016+DOC+XML+V0// PL [17.04.2011].

Directive on Alternative Investment Fund Managers (‘AIFMD’) : Frequently Asked Questions, MEMO/10/572, Brussels, November 11,2010 ; http://ec.europa.eu/internal_market/investment/alternative_investments_en.htm#proposal [11.04.2011].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniająca dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/alternative_investments/fund_managers_proposal_pl.pdf ; dalej : Dyrektywa o ZAFI.

Eizenberg J., Data just in – Managed Futures End 2010 as hedge fund strategy with most assets under management, 16.02.2011,

http://managed-futures-blog.attaincapital.com/2011/02/16/ data-just-in-managed-futures-end-2010-as-hedge- -fund-strategy-with-most-assets-under-management/ [17.04.2011].

European Commission statement at the occasion of the European Parliament vote on the directive on hedge funds and private equity, MEMO/10/573 11.11.2010, http://europa.eu/rapid/ pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/573&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLang uage=en [16.04.2011].

Gryko J. M., Rola funduszy Venture Capital w fi nansowaniu działalności innowacyjnej przedsię- biorstw, [W] : K. Jajuga, M. Łyszczak (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 899, tom 1, Wrocław 2001.

Instrukcja wypełniania biznes planu dla projektu w zakresie działania 1.4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, www.parp. gov.pl, 2011.

Jantoń – Drozdowska E., Prawne i księgowe aspekty zarządzania kapitałami firmy, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 1999 11. Kozioł B., Fundusze Hedge. Opis Działalności, HOSSA ProCapital, http://www.hossaprocapital.ue.wroc.pl/referaty/Fundusze%20hedge%20%20Bartosz%20Koziol.pdf [04.04.2011].

Kunkiel-Kryńska A., Implementacja dyrektyw opartych na zasadzie harmonizacji pełnej na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych, http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?cid=20&id=2004&mod=m_artykuly [27.03.2011].

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/ WE i 2009/…/WE (CON/2009/81) (2009/C 272/01).

Person M. The EU’s AIFM Directive : Likely impact and best way forward, Open Europe, wrzesień 2009, www.openeurope.org.uk , [29.03.2011].

Plan działań Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora fi nansowego, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, 2010.

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, http://www.psik.org.pl/new/slowniczek. php [10 listopada 2008 r.].

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Alternative Investment Fund Managers and amending directives 2003/41/EC and 2009/65/EC - Text agreed in the trilogue on 26 October 2010, Interinstitutional File : 2009/0064 (COD), Brussels, 27 October 2010, 15053/1/10 REV 1, EF 140 ECOFIN 634 CODEC 1069, www.aima.org [17.04.2011] 18. Tykająca bomba z Unii, Puls Biznesu, 2009-07-06 ; http://www.ppea.org.pl/new/napisali. php?art=434.

Wrzesiński M., Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.

Venture Capital and Private Equity Industry Performance Survey of South Africa covering the 2006 calendar year, SAVCA – report KPMG, maj 2007 s. 8, [10 stycznia 2008, www.savca.co.ea].

Wymeersch E., The regulation of private equity, hedge funds and state funds,Financial Law Institute, Universiteit Gent kwiecień 2010, http:// ssrn.com/abstract=16852020.

Zienko M., Regulacje funduszy hedgingowych w Unii Europejskiej i USA, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, www.pte.pl/katowice.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019