ГЛОБАЛЬНІ ФІСКАЛЬНІ РОЗРИВИ І ДИСБАЛАНСИ: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ДИСТРИБУТИВНІ ЕФЕКТИ

Наталія Ярославівна Кравчук

Анотація


Кравчук Н. Я. Глобальні фіскальні розриви і дисбаланси: інституційні та дистрибутивні ефекти.

 

Акцентовано увагу на проблемах порушення фіскальної стійкості й макроекономічної стабільності держав у контексті глобальної економічної невизначеності. Доведено об’єктивно назрілу необхідність виокремлення фіскальних розривів і дисбалансів у самостійний предмет теоретичної концептуалізації й об’єкт управління в умовах глобальної економічної невизначеності. Розкрито теоретико-методологічні засади глобальних фіскальних розривів і дисбалансів, форми їх прояву, причини виникнення, механізми поширення у геофінансовому просторі. Емпірично аргументовано асиметричний характер дистрибутивних й інституційних ефектів глобальних фіскальних дисбалансів у контексті сучасної фіскальної кризи.

 

Kravchuk N. Global fiscal breaks and disbalances: institution and distributive effects.

 

Attention is accented upon problems violation of fiscal firmness and macroeconomic stability of the states in the context of global economic vagueness. It is proved necessity of selection the fiscal breaks and disbalances for the independent object of theoretical conception and object management in the conditions of global economic vagueness. Theoretical and methodical principles of global fiscal breaks and disbalances are offered, forms of display, reasons of beginning,mechanisms of distribution in financial space. In is argued the asymmetric character of distributive and institution effects of global fiscal disbalances in the context of modern fiscal crisis.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гальчинський А. С. Економічна методологія. Логіка оновлення : Курс лекцій. – К. : “АДЕФ-Україна”, 2010. – С. 572.

Поланьи К. Великая трансформация : политические и экономические истоки нашего времени : Пер. с англ. А. А. Васильева, С. Е. Федорова, А. П. Шурбелева / Под общ. ред. С. Е. Федорова. – С.-Пб. : “Алетейя”, 2002. – 320 с.

Гелд Д., МакГрю Е., Перратон Дж. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура : Пер. з англ. / Переднє слово Ю. Павленка. – К. : Фенікс, 2003. – 584 с.

Перспективы развития мировой экономики. Преодоление высоких уровней долга и вялого роста / Обзоры мировой экономики и финансов : Пер. с англ. Служба переводов МВФ. – Вашингтон : МВФ, октябрь 2012. – 241 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. imf.org/external/russian/ pubs/ft/weo/2012 /02/pdf/ textr.pdf.

Спенс М. Следующая конвергенция : будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях : Пер. с англ. А. Калинина / Под ред. О. Филаточевой. – М. : Изд. Института Гайдара, 2013. – 336 с.

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету” № 627 від 09.08.2002 р.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів” № 1204 від 29 грудня 2010 р.

Худокормов А. История экономических учений (современный этап) : Учебник / Под ред. А. Г. Худокормова. – М., 1999.

Валлерстайн И. Конец знакомого мира : Социология ХХІ века : Пер. с англ. / Под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Логос, 2003. – 368 с.

Аналітична економія : макроекономіка і мікроекономіка : Навч. посіб. : У 2 кн. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-е вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 723 с.

Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка : Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. – К. : Атіка, 2006. – 368 с.

Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. Макроекономіка : Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 627 с.

Перспективы развития мировой экономики. Преодоление высоких уровней долга и вялого роста / Обзоры мировой экономики и финансов : Пер. сангл. Служба переводов МВФ. – Вашингтон : МВФ, апрель 2010. – 241 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. imf.org/external/russian/ pubs /ft/weo/2010/01/pdf/ textr.pdf.

Акерлоф Дж. Spiritus Animalis или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма : Пер с англ. Д. Прияткина / Под научн. ред. А. Суворова ; вступ. ст. С. Гуриева – М. : ООО “Юнайтед Пресс”, 2010. – 273 с.

Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход : Пер. с англ. / Под ред. С. М. Мовшовича, А. А. Фридмана, М. И. Левина. – М. : Дело, 1996. – 848 с.

Шевчук В. О. Міжнародна економіка : теорія і практика. – 2-ге вид. – Львів : Каменяр, 2003. – 719 с.

Crippen D. Countering Uncertainty in Budget Forecasts // OECD Journal on Budgeting. – 2003. – Vol. 3, No 2.

Penner R. Errors in Budget Forecasting / The Urban Institute. – 2001.

Strauch R., Halleberg M., Hagen J. Budgetary Forecasts in Europe : The Track Record of Stability and Convergence Programmes / Centro de Estudios Andaluces. E2004/42, 2004.

Гальчинський А. С. Економічна методологія. Логіка оновлення : Курс лекцій. – К. : “АДЕФ-Україна”, 2010. – С. 572.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019