ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

Ольга Михайлівна Карапетян

Анотація


Карапетян О. М. Проблеми оцінки боргової стійкості України.

 

Порушено проблему боргової стійкості та ідентифіковано сутність цього поняття. Узагальнено теоретичні підходи до визначення критеріїв оцінки боргової стійкості. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування оцінки боргової стійкості з урахуванням рівня розвитку ринкових інститутів та якості економічної політики.

 

Karapetyan O. Problems stability assessment of debt in Ukraine.

 

The debt sustainability problem and identified the essence of this concept is prosecuted. Theoretical approaches to the definition of criteria for assessing debt sustainability are generalized. Theoretical and systematic of stability assessment bases of formation of debt are grounded, taking into account the level of development of market institutions and the quality of economic policy.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аналітичні матеріали щодо державного боргу / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www. minfi n.gov.ua /control/uk/publish/.

Довідка щодо державного та гарантованого державою боргу / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish.

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України (додаток 1) від 02.03.2007 р. № 60 / Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. me.gov.ua/control/uk/publish.

Основні макроекономічні показники за 2009–2011 рр. / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Аналітичні матеріали щодо валового зовнішнього бору України за 2009–2011 рр. / Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Statist/.

Global Financial Stability Report. / International Monetary Fund. – 2010. – №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. imf.org.

Руководящие принципы управления государственным долгом. Сопроводительный документ / Международный валютный фонд, Всемирный банк. – Ноябрь, 2002.

Debt Sustainability in Low-Income Countries-Proposal for an Operational Framework and Policy Implications. Approved by Mark Allen and Gobind Nankant. February 3, 2004. – P. 20. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.imf.org/external/np/pdr/sustain/2004/020304.htm.

International Monetary Fund. Public Debt in Emerging Markets / World Economic Outlook. – 2003. – №3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org. – Р. 89–92.

Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово- економічних відносин : Моногр. – К. : Фенікс, 2006. – 536 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019