НАУКОВА ПОЛЕМІКА З ПИТАНЬ ТЕОРЕТИЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Володимирівна Яремчук

Анотація


Яремчук О. В. Наукова полеміка з питань теоретичної концептуалізації фінансової безпеки підприємства.

 

Розглянуто основні наукові підходи щодо визначення сутності фінансової безпеки підприємства; запропоновано власне тлумачення згаданого поняття. Визначено характеристики фінансової безпеки підприємства, а також основні завдання, що стоять перед нею. Запропоновано комплекс заходів для захисту підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз та створення ефективної системи управління його фінансовою безпекою.

 

Jaremchuk O. The scientific polemic on questions theoretical conception of financial security of enterprises.

 

The main scholarly approaches are consideres to the notion of financial security of company; own interpretation of this concept is proposed. The characteristics of financial security of company and the main task are defined. The complex of measures is proposed to protect the enterprise from internal and external threats; the system of financial security of company is elaborated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003 № 964-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua/. – Назва з екрану.

Білик М. Д. Роль стабільної діяльності підприємств у їх фінансовій безпеці // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4 (83). – С. 129–133.

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. – К. : Эльга, Ника- Центр, 2004. – 784 с.

Воробйов Ю. М., Блажевич О. Г. Фінансова безпека організацій рекреаційної сфери // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2010. – № 2. – С. 12–19.

Горячева К. Фінансова безпека підприємства, сутність та місце в системі економічної безпеки // Економіст. – 2003. – № 8. – С. 65–67.

Донець Л. І., Ващенко Н. В. Економічна безпека підприємства. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство : Монографія / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, Л. Я. Малюта та ін. ; За ред. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль : Тернограф, 2008. – 424 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. – К. : Знання, 2007 – 1079 с.

Кириченко О., Кім Ю. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 15–18.

Кракос Ю. Б., Разгон Р. О. Управління фінансовою безпекою підприємств // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі : проблеми теорії та практики. – 2008. – № 1. – С. 86–97.

Лаврова Ю. В. Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 127–130.

Мельник Л. Г. Экономика предприятия. – Сумы : ИТД “Университетская книга”, 2003. – 638 с.

Мунтіян В. І. Економічна безпека України. – К. : КВІЦ, 1999. – 464 с.

Ортинський В. Л., Керницький І. С. Економічна безпека підприємств, організацій та установ. – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с.

Папехин Р. С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий. – Волгоград : Волгоградское научное изд-во, 2007 – 16 с.

Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. – К. : КНЕУ. – 2000. – 528 с.

Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур. – Л. : ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.

Судакова О. І. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства // Економічний простір. – 2008. – № 9. – С. 140–148.

Фінанси підприємств : теоретико-методичне забезпечення формування та від творення : Монографія / І. В. Журавльова, О. М. Ястремська, Л. О. Макаренкова та ін. ; За заг. ред. к. е. н., проф. І. В. Журавльової. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 428 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019