ПРАГМАТИЗМ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Тетяна Костянтинівна Кваша

Анотація


Кваша Т. К. Прагматизм формування державного реєстру інвестиційних проектів.

 

Запропоновано створити державний реєстр інвестиційних проектів з метою підвищення якості, ефективності та прозорості управління державними фінансами. Визначено порядок формування й основні складові цього реєстру.

 

Kvasha T. Pragmatism of forming the state register of investment projects.

 

A public register of investment projects is offered with the purpose to improve the quality, efficiency and transparency of public financial management. The order of forming and the main components of this register are defined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кваша Т. Досвід Російської Федерації щодо міжрегіонального розподілу бюджетних інвестицій та уроки для України // Світ фінансів. – 2011. – № 3. – С. 148–157.

Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 29.09.2010 р. № 1900-р “Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=1900-2010-%F0.

Сіненко О. І. Механізм підвищення інвестиційної привабливості підприємств на основі ведення реєстрів (на прикладі легкої промисловості) : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 – К. : Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, 2007. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ ard/2007/07soiplp.zip.

Пелевін С. Л. Моделі та методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень на основі реєстрових систем : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06. – К. : Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., 2009. – 19 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ ard/2009/09pslors.zip.

Стоянова-Коваль С. С. Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиціями в галузі виноградарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09. – К. : Нац. наук. центр “Ін-т аграр. економіки”, 2011. – 21 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov. ua/ard/2011/11SSSVGV.zip.

Хомуляк Т. І. Облік і аудит лізингових операцій : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09. – Тернопіль : Терноп. нац. екон. ун-т, 2008. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08htialo.zip.

ГончаренкоО. О. Облік і аудит інвестиційної діяльності (на прикладі підприємств швейної промисловості) : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04. – К. : Київ. нац. екон. ун-т., 2005. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05goopsp.zip.

Бойко Р. В. Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України) : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04. – Львів : Львів. комерц. акад., 2005. – 19 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov. ua/ard/2005/05brvzru.zip.

Голубка Я. В. Облік та аудит фінансових інвестицій : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04. – Тернопіль : Терноп. нац. екон. ун-т., 2006. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06gyvafi.zip.

Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. – МВФ, 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/ manualr.pdf.

Закон України від 22 грудня 2006 року № 525-V “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” (ст.1). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=441715.

Закон України від 18.09.1991 № 1560- XII “Про інвестиційну діяльність” (1560-12). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Наказ Міністерства вугільної промисловості України № 152 від 21.04.2009 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання інвестиційного проекту (бізнес-плану) технічного переоснащення вугле- і торфо- добувних підприємств” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=296190.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2456-17.

Понятия и виды бюджетного планирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://geoims.com/ osnovy-byudzhetnogo-planirovaniya/ponyatiya-ividy-byudzhetnogo-planirovaniya.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2456-17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019