ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Яна Георгіївна Бучковська

Анотація


Бучковська Я. В. Теоретичні основи фінансування дошкільної освіти.

 

Узагальнено позиції провідних вчених стосовно значення дошкільної освіти для соціального й економічного розвитку країни. Розвинуто теоретичні положення щодо фінансування послуг дошкільної освіти.

 

Buchkovska Ja. Theoretical bases of financing of preschool education.

 

The positions of leadinh scientists are generalized in relation to the walue of preschool education for social and economic development of country. Theoretical positions are developed in realision to financing of preschool education services.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Загарницька І. Дошкільна освіта в контексті пріоритетів державної освітньої політики України // Вісник Інституту розвитку дитини. – 2010. – № 11. – 21–31.

Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 208 с.

Рацул А. Розвиток зарубіжної дошкільної освіти у ХХ столітті // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 2012. – № 106. – С. 147–154.

Богуш А. М. Теоретичні концепти дошкільної освіти в педагогічній парадигмі В. О. Сухомлинського // Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – № 1. – С. 25–27.

Баева Л. В. Дошкольное образование в Англии. – М. : Книжный дом “Либроком”, 2010. – 112 с.

Браславски С. Куррикулум [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/AIDS/doc/Braslavski_curriculum_RU.pdf.

Конвенція ООН про права дитини. Документ ООН A/RES/44/25. – К. – 32 с.

Conference calls for new commitment to early childhood care and education [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unesco.org/new/en/world-conference-on-ecce.

Закон України “Про дошкільну освіту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14/ print1359838558319828.

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії : Вступ до фінансової науки : Пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка ; Передмова та наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Либідь, 2000. – 654 с.

Масгрейв Р. А., Масгрейв П. Б. Государственные финансы : теория и практика. – М. : Бизнес-Атлас, 2009. – 716 с.

Б’юкенен Дж М., Масґрейв Р. А. Суспільні фінанси і суспільний вибір : Два протилежних бачення держави : Пер. з англ. – К. : Вид. дім “КМ академія”, 2004. – 175 с.

Стіґліц Дж. Е. Економіка державного сектору : Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К. : Основи, 1998. – 854 с.

Хиллман А. Л. Государство и политическая экономика : возможности и ограничения управления. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. – 879 с.

Фінансові важелі подолання бідності в Україні : Монограф. / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Б. С. Малиняк та ін. ; За ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ “Економічна думка”, 2010. – 432 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019