СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ

Наталія Михайлівна Коломийчук

Анотація


Коломийчук Н. М. Сучасні реалії та проблеми аудиту ефективності.

 

Досліджено окремі аспекти впровадження аудиту ефективності у практику державного внутрішнього фінансового контролю у бюджетному процесі України. Проаналізовано відмінності між аудитом ефективності та фінансовим аудитом. Охарактеризовано аудиторські процедури, які забезпечують достовірність аудиторських висновків і визначаються конкретними умовами досліджуваного об’єкта.

 

Kolomyjchuk N. Modern realities and problems of audit efficiency.

 

Separate aspects of introduction of audit efficiency are investigational in practice of state internal financial control in the budgetary process of Ukraine. Differences are analysed between the audit of efficiency and financial audit. Public accountant procedures are described which provide authenticity of public accountant conclusions and determined the concrete terms of the probed object.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Басанцов І. В. Розвиток державного внутрішнього фінансового контролю в умовах ринкової економіки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Зб. доп. X Всеукр. наук.-практ. конф. (22- 23 листопада 2007 р.) : У 2-х т. – Т. 1. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 85–88.

Германчук П. К., Стефанюк І. Б., Рубан Н. І., Александров В. Т., Назарчук О. І. Державний фінансовий контроль : ревізія та аудит. – К. : НВП “АВТ”, 2004. – 424 с.

Гончарук Я. А., Рудницький В. С. Аудит. – Львів : Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

Державний фінансовий контроль : Навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Деревій, М. М. Коцупатрий – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.

Дорошенко О. О. Методичні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм // Фінанси, облік і аудит : Зб. наук. праць / Відп. ред. А. М. Мороз. – К. : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 227–233.

Иванова Е. И. Аудит эффективности в рыночной экономике. – М. : КНОРУС, 2009. – 328 c.

Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2015 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р. № 158 зі змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 1347-р. від 07.09.2011 № 968 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/83412.

Наказ Голов КРУ № 444 від 15.12.2005 р. Про вдосконалення проведення аудиту ефективності виконання бюджетних програм [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. uazakon.com/documents/date_68/pg_gvcwsy.htm.

Озеряков А. С. Финансовый аудит и аудит эффективности в системе ГФК // Финансы. – 2008. – № 10. – С. 79–83.

Пансков В. Г. Аудит эффективности расходования государственных средств // Финансы. – 2006. – № 5. – С. 65–69.

Порядок планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 955 від 08.08.2001.

Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект) / В. К. Симоненко, О. І. Барановський, П. С. Петренко. – К. : Знання України, 2006. – 280 с.

Шульга В. Аудит адміністративної діяльності. Теорія та практика : Переклад з англ. – К. : Основи, 2000. – 191с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019