ФІНАНСОВІ ПОТОКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Світлана Любомирівна Коваль

Анотація


Коваль С. Л. Фінансові потоки банківських установ: теорія і практика.

 

Досліджено поняття “фінансові потоки банківських установ”. Здійснено аналіз вхідних та вихідних фінансових потоків вітчизняних банків. Запропоновано заходи щодо вдосконалення функціонування фінансових потоків банків України.

 

Koval’ S. Financial streams of bank institutions: theory and practice.

 

The concept “financial streams of bank institutions” is investigated. The entrance and initial financial streams of domestic banks is analysed. The measures to perfection of banks financial streams function in Ukraine are offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Словник української мови : В 11 томах. – Т. 7 / Уклад. кол. Інституту мовознавства АН УРСР під кер. акад. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1976. – 711 с.

Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 2-е изд., доп. и перераб.– М. : Ин-т новой экономики, 1997. – 864 с.

Майборода О. В. Оптимізація фінансових потоків промислового підприємства : теоретичні аспекти питання // Економіка розвитку. – 2012. – № 1 (61). – С. 107–110.

Васюренко О. В., Азаренкова Г. М. Фінансове управління потребує точного визначення окремих понять // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 28–33.

Малахов В. А. Дискусійні положення визначення поняття “фінансовий потік промислового підприємства” // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Актуальні проблеми сучасної науки” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/category/arhiv/ konf1/ekonomika/.

Васюренко Л. В., Федосік І. М. Ресурси комерційного банку : теоретичний та прикладний аналіз : Монографія. – Харків : ПП Яковлєва, 2003. – 88 c.

Бобровська О. Управління фінансовими потоками в муніципальному менеджменті // Демократичне врядування : Науковий вісник – Електронне наукове фахове видання. – 2008. – Вип. 1.

Ланкова Ю. В. Фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 2. – С. 25–27.

Небаба Н. О. Фінансові потоки : сутність підходи до визначення // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2 (31). – С. 42–45.

Хавтур О.В. Теоретична концептуалізація фінансових потоків страхових компаній в Україні // Наукові записки. – Вип. 5. – Острог : “Острозька Академія”. – 2003. – С. 234–249.

Азаренкова Г. М. Фінансові потоки в системі економічних відносин : Монографія. – Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 328 с.

Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2012 р. // Вісник НБУ. – 2012. – № 3. – С. 37.

Карчева Г. Особливості функціонування банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи // Вісник НБУ. – 2009. – № 11. – С. 10–16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019