СКОРИНГОВИЙ МЕТОД ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Олег Орестович Луцишин, Олег Іванович Климчук

Анотація


Луцишин О. О., Климчук О. І. Скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальників кредитних спілок.

 

Висвітлено сутність та деталізовано особливості організаційно-економічного механізму діяльності кредитних спілок у сфері кредитування. Розкрито методику аналізу та проведено оцінку кредитоспроможності позичальників кредитних спілок на базі скорингового методу з використанням автоматизованої системи обробки даних.

 

Lutsyshyn O., Klymchuk O. Scoring method of appreciation of creditworthiness by credit union members.

 


The essence features of the organizational and economic mechanism of credit unions in lending are detailed. The method of analysis is characterized and the creditworthiness of individuals – members of credit unions is assessed based scoring method using an automated system.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/733.html.

Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг : теорія і практика : Навчальний посібник / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Костюкевич, О. А. Лятамбор. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 195 с.

Луцишин О. О. Організаційно-економічний механізм діяльності кредитних спілок у сфері кредитування // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 69–85.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7 “Про затвердження Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок” (із змінами і доповненнями). – Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2004 року за № 148/8747 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/774.html?&tx_ttnews[pointer]=15 0&cHash=6865efe0c2.

Професійна програма для кредитних спілок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bravosoft.org/news/scoring.htm.

Бабина Н. В. Скоринг как метод оценки кредитного риска потребительского кредитования // Финансы и кредит. – 2007. – № 3. – С. 30–36.

Банківські операції : Підручник / А. М. Мороз, М. І Савлук, М. Ф. Пуховкін та ін. ; За ред. д. е. н., проф. А. М. Мороза. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 235 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019