ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Павло Миколайович Сенищ

Анотація


Сенищ П. М. Вплив іноземних банківських інвестицій на підвищення рівня життя населення України.

 

Досліджено значення, місце і роль іноземних інвестицій у зростанні рівня життя населення України у посткризовий період. З’ясовані мотиваційні стимули входження іноземного капіталу у вітчизняну банківську систему. Розглянуто кількісні характеристики банків з іноземним капіталом. Визначено напрями впливу іноземних банківських інвестицій на зростання рівня життя населення України.

 

Senyshch P. The role of foreign bank investment in increasing the life of population in Ukraine.

 


The importance and role of foreign investment in the growth of living standards in Ukraine are analysed in the post-crisis period. Motivational incentives entry of foreign capital in the banking system of Ukraine are elucidated. Quantitative characteristics of banks with foreign capital are considered. The directions of the impact of foreign bank investment in improving living standards in Ukraine are defined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Реверчук С. К., Вовчак О. Д., Бойко Ю. О. Концентрація банківського капіталу : управління і досвід : Монографія / За наук. ред. д. е. н., проф. С. К. Реверчука. – Львів : “Растр-7”, 2012. – 192 с.

Реверчук С. К., Дзямулич О. С., Сенищ П. М. Банківський сектор в економіці України (особливості та закономірності розвитку) : Монографія. – Львів : ВК “АРС”, 2012. – 320 с.

Банківська система України : становище і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів : Монографія / За ред. д. е. н., проф. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с.

Владичин У. В. Іноземне банківництво в Україні : Монографія. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 312 с.

Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародний банківський бізнес : базові категорії, поняття, терміни : Навчальний посібник. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 312 с.

Чуб О. О. Банки в глобальній економіці : Монографія. – К.: КНЕУ, 2009. – 340 с.

Смовженко Т. С., Другов А. А. К вопросу о регулировании уровня иностранного капитала в банковской системе (на примере Украины) // Деньги и кредит. – 2008. – № 4. – С. 49–53.

Слав’юк Р. А., Олександренко І. В. Вплив іноземного капіталу на розвиток регіону : Монографія. – Львів : ННВК “АТБ”, 2010. – 305 с.

Козоріз М. А. Методологічні засади дослідження впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Фінанси України. – 2007. – № 11. – С. 95–103.

Омельченко А. Н. Международная деятельность иностранных банков в условиях глобализации (на примере России) : автореф. дис. …канд. экон. наук. – М., 2009. – 33 с.

Дзюблюк О. В. Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку банківської системи // Банківська справа. – 2008. – № 2. – С. 37–46.

Барановський О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі // Вісник НБУ. – 2007. – № 9. – С. 12–20.

Абалкина А. А. Банки с иностранными инвестициямивРоссии : реакция на финансовый кризис // Финансы и кредит. – 2010. – № 28. – С. 22–29.

Юдина И. Н Банковская система в развивающихся экономиках : опыт становления, развития и кризисов. – М. : ООО “Издательский центр РИОР”. – 2012. –350 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019