УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ ПІДПРИЄМСТВА

Тамара Андріївна Говорушко, Інна Петрівна Ситник

Анотація


Говорушко Т. А., Ситник І. П. Управління грошовими потоками та забезпечення фінансової рівноваги підприємства.

 

Розглянуто сутність і процес забезпечення фінансової рівноваги шляхом управління грошовими потоками з метою зменшення ризику банкрутства підприємства. Окреслено напрямки удосконалення управління грошовими потоками підприємства, як фактора, що створює передумови для забезпечення його фінансової рівноваги у довгостроковому періоді, попередження банкрутства та забезпечення економічного зростання.

 

Hovorushko T., Sytnyk I. Management money streams and providing of financial balance.

 


The essence and process of providing of financial balance is considered by a management money streams with the purpose of reduction risk of bankruptcy. The directions of improving cash flow management are offered as a factor that creates the preconditions for its financial balance in the long run, prevent bankruptcy and economic growth.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дем’яненко І. В., Говорушко Т. А. Фінансовий менеджмент : Конспект лекцій. – К. : НУХТ, 2009. – 199 с.

Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент : Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.

Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : КНЕУ, 2009. – 412 с.

Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств : Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : КНЕУ, 2011. – 141 c.

Фінансовий менеджмент / Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д. та ін. ; Під ред. А. М. Поддєрьогіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.

Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 320 с.

Шеремет О. О. Фінансовий аналіз : Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Кондор, 2009. – 196 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 (МСБО7). Звіт про рух грошових коштів. (IASB ; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_019/print1362391727424290.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019