ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Віталіна Вікторівна Перевознюк

Анотація


Перевознюк В. В. Теоретична концептуалізація фінансових ресурсів підприємств.

 

Досліджено дискусійні аспекти та систематизовано погляди різних учених щодо сутності “фінансових ресурсів підприємств”.

 

Perevoznjuk V. Theoretical concept of financial resources of enterprises.

 

Theoretical aspects are investigated of different scientists views as for the essence of “financial recourses of enterprises” are systematized.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Азаренкова Г. Фінанси підприємств : Навч. посібник / Г. Азаренкова, Т. Журавель, Р. Михайленко. – К. : Знання-Прес, 2004. – 291 с. – (Вища освіта 21 століття).

Балабанов И. Основы финансового менеджмента. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 528 с.

Бочаров В. Коммерческое бюджетирование. – СПб. : Питер, 2003 – 368 с.

Васюренко О., Азаренкова Г. Фінансове управління потребує точного визначення окремих понять // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 28-33.

Власова Н., Круглова О., Безгінова Л. Фінанси підприємств : Навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 271 с.

Данилов А. Финансовый механизм социально-экономического развития государства в условиях экономической нестабильности : Монография – К. : ООО “ДКС центр”, 2010. – 300 с.

Зятковська Л. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 148–155.

Зятковський І. Теоретичні засади фінансів підприємств // Фінанси України. – 2000. – № 4. – С. 17–26.

Зятковський І. Фінанси підприємств : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 400 с.

Леонтьев В. Финансовые ресурсы организаций (предприятий) : Учебное пособие. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 2001. – 89 с.

Макконнелл К., Брю С. Экономикс : принципы, проблемы и политика : в 2-х т. Т. І : Пер. 16-го англ. изд. – М. : ИНФРА-М, 2007. – XХVI, 467 с.

Марченко А. Формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит”. – К., 2003. – 18 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.lib.ua-ru.net/files/drr/390/27243.rtf.

Обущак Т. Сутність фінансового стану підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 92–100.

Партин Г., Загородній А. Фінанси підприємств : Навч. посібник. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с.

Петленко Ю. Фінансові ресурси підприємницьких структур та ефективність їх використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит”. – К., 1999. – 18 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.lib.ua-ru.net/inode/39082.html.

Пойда-Носик Н., Грабарчук С. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 96–103.

Райсберг Б., Лозовський Л., Стародубцева Е. Современный экономический словарь. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 496 с.

Рясних Є. Основи фінансового менеджменту : Навч. посібник. – К. : Скарби, 2003. – 238 с.

Угляренко О. Формування фінансових ресурсів підприємств (на прикладі підприємств спиртової галузі України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит”. – К., 2005. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://disser.com.ua/contents/39532.html.

Фінансова реструктуризація в Україні : проблеми і напрями: Монографія / Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. ; За ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2002. – 387 с.

Фінанси підприємств : Підручник / Поддєрьогін А., Білик М., Буряк Л. та ін. ; За ред. А. Поддєрьогіна. – 4-те вид. – К. : КНЕУ, 2002. – 571 с.

Финансы / Родионова В., Вавилов Ю., Гончаренко Л. и др. ; Под. ред. В. Родионовой. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 432 с.

Фінанси (теоретичні основи) : Підручник / М. Грідчіна, В. Захожай, Л. Осіпчук та ін. ; Під кервом і за наук. ред. М. Грідчіної, В. Захожая. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : МАУП, 2004. – 312 с.

Финансы : Учебник для вузов / Под. ред. проф. Л. Дробозиной. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019