НЕРІВНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ДІАЛЕКТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ І СПРАВЕДЛИВОСТІ

А. Ю. Дерлиця

Анотація


Дерлиця А. Ю. Нерівність розподілу доходів та економічне зростання: діалектика ефективності і справедливості.

 

Розглянуто концептуальні зв’язки між трьома параметрами функціонування суспільства –  економічною ефективністю, справедливістю міжіндивідуального розподілу доходів і характером політичного устрою в державі. На основі теоретичних положень і вивчення світового досвіду зроблено спробу визначити тенденції та перспективи вітчизняних реформ і визначити головні перешкоди на шляху до розв’язання проблеми розшарування населення за доходами в Україні.

 

Derlytsya A. Inequality of Incomes Distribution and Economic Growth: the Eff iciency and Justice Dialectics.

 

Conceptual correlations between three parameters of society functioning (economic effectiveness, justice of interpersonal income distribution and the character of state political system) are considered in the article. On the basis of the learned theoretical principles and having studied world experience, there is the attempt of the finding out tendencies and perspectives of national reforms and development the ways of population diversity problem solving by incomes in Ukraine.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Стиглиц Дж. Многообразнее инструменты, шире цели: движение к пост- Вашингтонскому консенсусу // Вопросы экономики. – 1998. – № 8. – С. 4–34.

Прісняков В. Ф. Кількісна оцінка нерівності розподілу доходів // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 17–23.

Момот В. Дослідження динамічних процесів розподілу нерівності як чинника ринкової невизначеності // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С. 137–141.

Лібанова Е. Проблеми нерівності у контексті людського розвитку // Людина і політика. – 1993. – № 3. – С. 57–65.

Попадаскалопулос А., Коррес Дж. М., Поліхронопулос Дж. Теоретичні аспекти й емпіричне оцінювання проблеми зростання бідності та нерівності у розподілі доходів // Журнал Європейської економіки. – 2003. – Том 2 (№ 1). – С. 87–117.

Стігліц Дж. Економіка державного сектора / Пер. з англ . – К. : Основи, 1998. – 854 с.

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Передмова та наук. редагування В. М. Федосова. – К. : Либідь, 2000. – 654 с.

World Development Indicators 2004 // Іnternet : http://worldbank.org.

Rosen H. S. Public Finance. Burr Ridge (III) etc.: IRWIN, 1992. – 657 p.

Салливен Дж. Демократия и рост мировой экономики // США : экономика, политика идеология. – 1993. – № 9. – С. 39–44.

Бьюкенен Д. М. Политическая экономия государства благосостояния // МЭМО. – 1996. – № 5. – С. 46–52.

A Precarious Balance: Democracy and Economic Reforms in Latin America. Volume ІІ / ed. by J. M. Nelson. San Francsco. California : ICS Press, 1994. – 218 p.

Статистичний щорічник України 2002. Державний комітет статистики України : За ред. О. Г. Осауленка. – К., 2003.

Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т. 4 / Пер. с древнегреч. под общ. ред. А. Н. Доватура. – М. : Мысль, 1983. – 810 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019