БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ДЕТЕРМІНАНТИ ВПЛИВУ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

Зоряна Миколаївна Лободіна

Анотація


Лободіна З. М. Бюджетне забезпечення охорони здоров’я: детермінанти впливу на людський розвиток.

 

Обґрунтовано детермінанти бюджетного забезпечення охорони здоров’я, проаналізовано практику фінансування медичної галузі. Виявлено основні проблеми фізичної та фінансової доступності медичної допомоги для населення. Охарактеризовано доцільність і перспективи удосконалення бюджетного забезпечення охорони здоров’я.

 

Lobodina Z. Budget support of health protection: determinants of impact on human development.

 


Determinants of budget support of health protection are grounded. National practice of financing the health sector is analysed. The basic problems of physical and financial access to care for people are founded out. Expedience and prospects of budget support of health protection are characterized.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Лобас В. М. Теоретичні основи і розвиток державного соціально-орієнтованого управління : автореф. дис….. докт. наук з держ. управл. : спец. 25.00.02 “Механізми державного управління”. – Донецьк : Донецька державна академія управління, 2004.

Національна доповідь про людський розвиток 2011 року “Україна на шляху до соціального залучення” / Е. Лібанова, Ю. Левенець, О. Макарова, В. Котигоренко та ін. – 124 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.undp. org.ua/files/ua_95644NHDR_2011_Ukr.pdf.

Павлюк К. В. Фінансування охорони здоров’я як складової людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 9 (64). – С. 143–148.

Конституція України. Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр.

Статистичний бюлетень “Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств на 1 січня 2012 року”. Державна служба статистики України. – К., 2012. – 121 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я в Україні. 2011 рік / За ред. Р. В. Богатирьової. – К., 2008. – 561 с.

Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2008, 2009, 2010, 2011 роках. Результати дослідження, проведені Державною службою статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat. gov.ua.

Фінансова звітність про виконання Державного, місцевих, зведеного бюджетів України за 2005–2011 рр. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://treasury.gov.ua.

Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 р. № 2801-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Статистичний бюлетень “Основні засоби України за 2000–2010 роки”. Державна служба статистики України. – К., 2012. – 293 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua.

Карамишев Д. Можливості застосування лізингових операцій у вирішенні питань ресурсозабезпечення галузі охорони здоров’я // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2006. – № 2. – С. 188–193.

Куценко В., Трілленберг Г. Менеджмент сфери послуг : Монограф. – К., 2007. – 459 с.

Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ : У 4 т. / За заг. ред. М. Я. Азарова : ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2011. – Т. 4 : Державні соціальні видатки : напрями раціоналізації та підвищення ефективності. – 2011. – 608 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019