ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

Віталій Валерійович Письменний

Анотація


Письменний В. В. Проблеми реалізації принципів організації місцевих фінансів у вітчизняній практиці.

 

На основі правового і наукового підходів проаналізовано проблеми реалізації у вітчизняній практиці принципів організації місцевих фінансів. Розглянуто положення Європейської хартії місцевого самоврядування та нормативно-правового поля нашої держави, які визначають механізм фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Обґрунтовано можливість адаптації до практики України низки принципів, які використовують у зарубіжних країнах.

 

Pysmennyy V. The problems of realization in Ukrainian practice the principles of local finance organization.


On the legal and scientific approaches the problems of realization in practice of Ukraine the principles of local finance organization are analysed. The provisions of the European Charter of Local Government and laws of our state, which determine the mechanism of financial support for local government, are considered. The possibility an adaptation to Ukrainian practices a number of principles, which are used in foreign countries, is substantiated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Європейська хартія місцевого самоврядування : станом на 15.10.1985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

Бюджетний кодекс України : станом на 8.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1321257822961676.

European Charter of Local Self-Government : Explanatory Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/122.htm.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” : станом на 21.05.1997 № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.

Lege “Privind fi na nţele publice locale” : din 29.06.2006 Nr. 273 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fonduriadministratie.ro/pictures/legea%20273.pdf.

Legea “Finanţelor publice” : Nr. 500 din 13.08.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_finantelor_publice.php.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019