ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Володимир Петрович Мартинюк, Ольга Вікторівна Баранецька

Анотація


Мартинюк В. П., Баранецька О. В. Оцінка фіскальної безпеки України.

 

Проаналізовано динаміку основних індикаторів фіскальної безпеки України у докризовий та посткризовий періоди. Проведено інтегральну оцінку рівня фіскальної безпеки України за допомогою ітераційного методу.

 

Martynjuk V., Baranetska O. The assessment of fiscal security of Ukraine.

 


The dynamics of the basic indicators of fiscal security of Ukraine are analysed in pre-crisis and post-crisis periods. Integrated assessment of fi scal security is offered through iterative method.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : Монографія. – К. : Київ нац. торг. - екон. ун-т, 2004. – 759 с.

Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України : сутність і напрямки забезпечення : Монографія. – К. : НІСД, 1997. – 144 с. – Сер. “Нац. безпека”. – Вип. 2.

Економічна безпека України : проблеми та пріоритети зміцнення // З. С. Варанлій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. – К. : Знання України, 2011. – 299 с.

Сухоруков А. І., Ладюк О. Д. Фінансова безпека держави : Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

Мунтіян В. І. Економічна безпека України. – К. : КВІЦ, 1999. – 462 с.

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : затверджено наказом Міністерства економіки України № 60 від 02. 03. 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.4251.0.

Баранецька О. В., Мартинюк В. П. Методи оцінки фіскальної безпеки держави // ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. – Севастополь. – 14–17 жовтня. – 2009. – С. 175–177.

Поліщук Є. С. Метрологія та вимірювальна техніка. – Львів : Видавництво “Бескид Біт”, 2003. – 544 с.

Марчук Г. И. Методы вычислительной математики. – М. : Наука, 1977. – 456 с.

У Мінфіні прогнозують, що зростання ВВП в 2013 р. складе 4,5% [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrproject. gov.ua/en/node/632.

Ковтун Н. В. Теорія статистики : курс лекцій, практикум. – К. : ІМЕКС. – 2007. – 276 с.

Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики : Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика. – 2005. – 656 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019