ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СТРУКТУРИ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНОГО РИНКУ

Ольга Володимирівна Кнейслер

Анотація


Кнейслер О. В. Ідентифікація та графічна інтерпретація структури перестрахувального ринку.

 

Досліджено науково-методичні підходи до ідентифікації структури перестрахувального ринку. За допомогою кластерного аналізу проаналізовано інституційне середовище вітчизняного ринку перестрахування та визначено його фірмову структуру. Наведено графічну інтерпретацію структури ринку з певним сегментуванням позицій його учасників.

 

Knejsler O. Identify and graphic interpretation the structure of reinsurance market.


The scientific and methodological approaches to indentify the structure of reinsurance market are investigated. The institutional environment of reinsurance market is analysed and corporate structure is defined. Graphic interpretation of the market structure of partical segmentationposition of its participants are presented.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bain J. S. Barriers to New Competition / J. S. Bain. – Cambridge, MA : Harvard University Press, 1956. – 667 р.

Mason E. Economic Concentration and the Monopoly Problem / E. Mason. – Cambridge, MA : Harvard University Press, 1957. – 411 р.

Ігнатюк А. І. Галузеві ринки : теорія, практика, напрями регулювання : моногр. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 465 с.

Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков : Учеб. : Пер. с англ. под. ред. Н. М. Розановой. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 698 с.

Хитер К. Экономика отраслей и фирм : Учеб. пособ. : Пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 480 с.

Трохименко В. Трансформація конкурентних відносин на ринку банківських послуг на сучасному етапі розвитку світової економіки // Конкуренція. – 2011. – № 2. – С. 26–32.

Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия : Методика анализа отраслей и конкурентов : Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.

Єрмошенко А. Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій : Дис. канд. екон. наук. : 08.06.01. – К., 2006. – 203 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019