ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Вікторія Василівна Небрат

Анотація


Небрат В. В. Теоретичні аспекти становлення державних фінансів.

 

Проаналізовано головні наукові аспекти щодо трактування державних фінансів, які сформувалися у світовій економічній думці впродовж ХІХ–ХХ ст. Запропоновано теоретичні підходи до визначення ролі державних фінансів у забезпеченні економічного розвитку.

 

Nebrat V. Theoretical aspects of state finances forming.

 


The basic scientific aspects interpretations of state finances, which was formed in a world economic idea during XIX–XX sn., are analysed. The theoretical approaches to the determination of role of state finances in providing of economic development is offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Akerlof, George A. The Market for Lemons : Quality Uncertainty and the Market Mechanism // Quarterly Journal of Economics. – 1970. – August. – P. 488–500.

Kydland F.E., Prescott E.C. Pules Rather than Discretion : The Inconsistency of Optimal Plans // Journal of Political Economy. – 1977. – June. – Vol. 85(3). – P. 71-96.

Fidman M. Essays on Positive economics. – Chicago, Univ. of Chicago Press, 1953. – P. 260– 283.

Б’юкенен Дж. М., Масгрейв Р. А. Суспільні фінанси і суспільний вибір : Два протилежні бачення держави : Пер. з англ. – К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2004. – 175 с.

Бодров В. Г., Кредисов А. І., Леоненко П. М. Соціальне ринкове господарство. – К. : Либідь, 1995. – 128 с.

Вернадский И. Очерк истории политической экономии // За ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2009.

Геец В. М. Общество, государство и экономика : единство и противоречия. – М. : Институт экономики РАН, 2012. – 66 с.

Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка : феноменологія взаємодії та розвитку. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009. – 864 с.

Довбенко М. В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія) : Навчальний посібник. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2005. – 336 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М. : Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.

Танци В. Роль государства в экономике : эволюция концепций // Международная экономика и международные отношения. – 1998. – № 11. – С. 51–62.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019