ПРАГМАТИЗМ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ В УКРАЇНІ

Оксана Миронівна Десятнюк, Володимир Володимирович Угрин

Анотація


Десятнюк О. М., Угрин В. В.  Прагматизм виникнення та погашення податкового боргу в Україні.

 

Виокремлено теоретико-методичні засади формування податкового боргу в контексті поєднання теоретичних напрацювань і правової бази з практичними реаліями управління податковою заборгованістю в Україні. Сформовано логічну схему механізму формування та погашення податкового боргу та досліджено сучасний стан податкової заборгованості на загальнодержавному та місцевому рівнях.

 

Desjatnjuk O., Ugrin V. The pragmatics of occurrence and payment of tax debt in Ukraine. 

 

The theoretical and methodological bases of tax debt formation are distinguished in the context of combination of theoretical developments and legislation base with practical realities of tax debt management in Ukraine. The logical scheme of the mechanism of tax debt formation and enforcement is formed. The current state of tax debt at state and local levels is investigated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України Про Державний бюджет України на 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/5515-17.

Тимченко О. М. Податковий борг в Україні : мінімізація ризиків та ефективність менеджменту : автореф. дис...д-ра екон. наук : 08.00.08. – К. : Б.в., 2010. – 32 с.

Десятнюк О. М., Маршалок Т. Я. Управління податковим боргом : Навчальний посібник. – Тернопіль, 2012. – 340 с.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-17 із змінами та доповненням від 03.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Наказ Міністерства фінансів № 1297 від 07.12.2012 “Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0013-13.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Офіційний сайт Державної податкової служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sts.gov.ua.

Офіційний сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/883551.

Мельник В. М. Податковий борг в Україні : причини виникнення та методи скорочення // Науковий вісник Національної академії ДПС України (економіка, право) : НАДПСУ. – 2006. – № 3 (34). – С. 74–81.

Закон України № 3319-VI від 12.05.2011 “Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3319-17.

Закон України від № 3320-VI 12.05.2012 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/3320-17.

Тимченко О. М. Податковий борг в Україні : регіональний зріз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_gum/aprer/2009_5_1/59.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019