БЮДЖЕТНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ РЕГІОНУ

Лариса Петрівна Сідельникова, Наталія Миколаївна Костіна

Анотація


Сідельникова Л. П., Костіна Н. М. Бюджетні обмеження та їх вплив на фінансову забезпеченість регіону.

 

Визначено теоретичну сутність дефініції “бюджетні обмеження регіону”. Виявлено вплив бюджетних обмежень на ступінь фіскальної збалансованості в регіоні. Проаналізовано стан фінансової забезпеченості територій. Запропоновано систему показників, спрямованих на виявлення рівня міжрегіональної фіскальної конкуренції та діагностику проблем децентралізації бюджетних ресурсів в Україні.

 

Sidel’nykova L., Kostina N. Budget constraints and their influence on the financial debt of region.

 

Theoretical essence of the definition “budget constraints of the region” is defined. The influence of budget constraints on the degree of fiscal balance in the region is identified. The state of the financial security areas is analysed. The system of indicators designed to identify the level of inter-regional fiscal competition and diagnose problems decentralize of the budget resources in Ukraine are proposed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Нова архітектура бюджетної системи України : ризики та можливості для економічного зростання : Аналітична доповідь / О. О. Молдован, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко ; За ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 71 с.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” № 1001 від 21.07.2006 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1001-2006-%D0%BF.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів” № 308-р. від 23.05.2007 р. / Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/308-2007- %D1%80.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2014 роки) “Шляхом європейської інтеграції” / Авт. кол. : А. С. Гальчицький, В. М. Геєць та ін. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій : Монографія / За ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 376 с.

Економічний словник економіки і права [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/1400/%D0%91%D0%AE% D0%94%D0%96% D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%95.

Крисоватий А. І. Аксіоми суспільного вибору в податкових фінансах // Світ фінансів. – 2007. – № 3 (12). – С. 7–15.

Бюджетний кодекс України № 2542-VI від 08.07.2010 р. зі змінами і доповненнями від 23.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2456-17.

Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. – М. : Прогресс, 1976. – 406 c.

Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : Монографія. – К. : Наукова думка, 2006. – 432 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019