СУТНІСТЬ І ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ

Катерина Іванівна Колісніченко

Анотація


Колісніченко К. І. Сутність і фактори виникнення податкових ризиків для держави.

 

Досліджено внутрішні і зовнішні джерела виникнення податкових ризиків держави. Визначено, що значна кількість ризикоутворюючих факторів може здійснювати вплив на конкретний ризик.

 

Kolisnichenko K. The essence and factors of tax risk for the state.


Internal and external factors of tax risk for the state are investigated. It is indicated that a large number of factors can influence on a particular risk.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрущенко В., Тучак Т. Ризики – сигнали тривоги в оподаткуванні // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2010. – № 2 (49). – С. 74–83.

Вітлінський В., Тимченко О. Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок // Фінанси України. – 2007. – № 3. – С. 132–139.

Вовчак О., Кеменяш І. Податкові ризики в системі управління економічною безпекою підприємницьких структур України // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 41–46.

Гранатуров В., Ясенова І. Податкові ризики держави : визначення та класифікація // Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 86–94.

Десятнюк О. Моніторинг податкових ризиків : теорія та практика : Моногр. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 312 с.

Долгий О. Роль та значення виявлення податкових ризиків в процесі модернізації дослідчих перевірок // Науковий вісник Академії державної податкової служби Україні : Збірник наукових праць. – 2002. – № 4 (18). – С. 202–205.

Євченко Н. Податкові ризики в діяльності банку // Часопис економічних реформ. – 2011. – № 2. – С. 31–40.

Жигаленко О. Удосконалення адміністрування податкових ризиків при плануванні документальних форм податкового контролю // Економіка України. – 2008. – № 5. – С. 42–50.

Коломієць Г. Податкові ризики : сутність та класифікація // Ринок цінних паперів. – 2009. – № 6. – С. 27–33.

Коротун В. Проблеми мінімізації сплати податків в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2010. – №6. – С. 21–24.

Крысоватый А., Десятнюк О. Мониторинг налоговых рисков в системе финансовой безопасности государства // Сборник трудов научной конференции “Современные аспекты финансового управления экономическими процесcами”. – Севастополь, 2005. – С. 60–64.

Леушев А. Методологические подходы к механизму и управления налоговыми рисками // Финансы и кредит. – 2007. – № 17. – С. 39–44.

Мигунова М., Цыркунова Т. Методика формирования экспертной оценки значимости налоговых рисков // Финансовый менеджмент. – 2007. – №2. – С. 93–105.

Павленко Н. Податкові ризики // Ваш податковий адвокат. – 2008. – № 12. – С. 12–16.

Паєнтко Т. Мінімізація податкових платежів та її наслідки для держави // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 44–52.

Податковий кодекс України № 2755- VІ від 02.12.10. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI (2856-17) від 23.12.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=2755-17.

Тимченко О. Джерела ризиків податкового боргу // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2009. – № 4. – С. 145–155.

Тимченко О. Фактори впливу на стан податкової заборгованості в Україні // Держава та регіони. – 2009. – №5. – С. 146–153.

Тимченко О., Сибірянська Ю. Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 34–43.

Цыркунова Т., Мигунова М. Налоговые риски : сущность и классификация // Финансы и кредит. – 2005. – № 33. – С. 48–53.

Яковлєва А. Основні причини виникнення податкового боргу // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4 (118). – С. 228–233.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019