СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Володимир Петрович Горин

Анотація


Горин В. П. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект.

 

Узагальнено наукові підходи до трактування сутності соціальної безпеки та сформульовано власну позицію до розуміння її змісту. Обґрунтовано місце соціальних гарантій у системі соціальної безпеки та окреслено перелік її загроз, спричинених недоліками політики у сфері соціальних гарантій. Проаналізовано наукові підходи до оцінювання рівня соціальної безпеки і висловлено пропозиції щодо доповнення переліку її індикаторів.

 

Horyn V. Social guarantees in the system of social security: theoretical and methodological aspect.

 


Scientific approaches to the interpretation of the essence of social security are generalized and own position for explain of its content is formulated. A place of social guarantees in the
system of social security is determined and outlined a list of its threats caused by deficiencies in social policy guarantees. Scientifi c approaches to the social security evaluation are analysed and a list of supplementary indicators for its evaluation are offered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Антология экономической классики / Предисл. И. А. Столярова. – М. : МП “ЭКОНОВ”, “КЛЮЧ”, 1993. – 475 с.

Давидюк, О. Соціальна безпека : проблеми теоретичного аналізу та побудови системи показників // Центр перспективних досліджень Міністерства соціальної політики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cpsr.org.ua/?pr=6&id=175.

Дзьобань О. П. Національна безпека України : концептуальні засади та світоглядний сенс : Моногр. – Х. : Майдан, 2007. – 284 с.

Экономическая безопасность : Производство – Финансы – Банки / А. И. Архипов, А. Р. Белоусов, Р. А. Белоусов и др. ; Под. ред. В. К. Сенчагова. – М. : ЗАО “Финстатинформ”, 1998. – 622 с.

Эрхард Л. Благосостояние для всех // Библиотека экономической и деловой литературы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ek-lit.narod.ru/erhsod.htm.

Зайцев Ю. К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства : методологія і практика : Моногр. – К. : КНЕУ, 2002. – 188 с.

Кадомцева С. В. Экономические основы системы социальной защиты. – М. : МЦНТИ. – 1997. – 248 с.

Кожем’якіна С. М. Стан бюджетного фінансування охорони здоров’я в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 4 (71). – С. 144–149.

Левашов В. И. Социальная политика доходов и заработной платы. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2000. – 360 с.

Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист : Навч. посіб. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 491 с.

Методика оцінки рівня економічної безпеки України / Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// me.gov.ua.

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / А. І. Сухоруков, С. Л. Воробйов, Т. П. Крушельницька ; За ред. А. І. Сухорукова. – К. : НІПМБ, 2003. – 63 с.

Мунтіян, В. І. Економічна безпека України : Моногр. – К. : КВІЦ, 1999. – 462 с.

Новікова О. Ф. Соціальна безпека : організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення. – Донецьк : ІЕП НАН України, 1997. – 460 с.

Новікова О. Ф. Соціальна захищеність населення України / О. Ф. Новікова, О. Г. Осауленко, І. В. Калачева та ін. – Донецьк ; К. : ІЕП НАН України, Держкомстат України, 2001. – 360 с.

Основи законодавства України про культуру № 2117-ХІІ від 14.02.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Паламарчук В. М. Економічні перетворення і соціальна безпека : Моногр. – К. : НІСД, 1996. – 64 с.

Пашков В. М. Господарсько-правові аспекти забезпечення охорони здоров’я як соціальної домінанти національної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apteka.ua/archives/591/ 25280.html.

Пирожков С. І. Концептуальні підходи до формування системи національної безпеки України. Проблеми національної безпеки // Стратегічна панорама. – 2003. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://niisp. gov.ua /vydanna/panorama/2003_1.php.

Проблемы экономической безопасности Беларуси / П. Г. Никитенко, В. Н. Ермашевич, Г. Т. Куликов и др. ; Под ред. П. Г. Никитенко. – Минск : ИООО “Право и экономика”, 2001. – 220 с.

Програма економічних реформ на період 2010–2014 рр. “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Programa_ reform_FINAL_1.pdf.

Серебрянников В. В., Хлопьев А. Т. Социальная безопасность России. – М. : ИСПИ РАН, 1996. – 352 с.

Соціальна безпека : теорія та українська практика : Моногр. / І. Ф. Гнибіденко, А. М. Колот, О. Ф. Новікова та ін. ; За ред. І. Ф. Гнибіденко, А. М. Колота, В. В. Рогового. – К. : КНЕУ, 2006. – 292 с.

Соціальна політика та економічна безпека / О. М. Головінов, М. Є. Горожанкіна, Л. І. Дмитриченко та ін. ; Під ред. Є. І. Крихтіна. – Донецьк : Каштан, 2004. – 336 с.

Туган-Барановський М. І. Основи політичної економії / Наук. ред., автор передм. і вступної статті С. М. Злупко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 628 с.

Филюк Г. Рівень добробуту населення України в контексті світових стандартів // Україна : аспекти праці. – 2006. – № 7. – С. 42-45.

Хомра О. У., Русанова Т. Є. Соціальна безпека : виклики, загрози, критерії проблеми національної безпеки // Стратегічна панорама. – 2004. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=prnb1&issue.

Шевчук П. І. Соціальна політика. – Львів : Світ, 2003. – 400 с.

Яновский Р. Г. Социальная динамика гуманитарных перемен : Социология шанса для России на достойную и безопасную жизнь ее народов (Прилож. к журн. “Безопасность Евразии”). – М. : Книга и бизнес, 2001. – 424 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019