ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Світлана Василівна Савчук

Анотація


Савчук С. В. Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів.

 

Savchuk S. Theoretical approaches to local budgets planning.

 


The theoretical bases of methodology of budget planning in general and on the local level in particular are analysed. It is defined and characterized the main components of methodology of local budget planning in the conditions of budget reforming in Ukraine.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. на 25 серп. 2010 р. – К. : Алерта : КНТ : ЦУЛ, 2010. – 110 с.

Бюджетний кодекс України : закон, засади, коментар / О. В. Турчинов, Ц. Г. Огонь, Г. С. Фролова та ін. ; За ред. О. В. Турчинова і Ц. Г. Огня. – К. : Парламент. вид-во, 2002. – 320 с.

Бюджетний менеджмент : Підруч. / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; За заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України : Підруч. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 544 с.

Владимирова Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Уч. пособ. – М. : Дашков и К, 2000. – 307 с.

Годин А. М. Бюджетная система : Уч. пособ. – М. : – Дашков и К, 2002. – 340 с.

Дем’янишин В. Бюджетне планування та його особливості в умовах демократичних перетворень // Світ фінансів. – 2004. – Вип. 1. – С. 62 – 71.

Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : Монограф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.

Концепція застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі : схвалено розпор. Кабінету Міністрів України від 14 верес. 2002 р. № 538-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/ document/spart07/inx07292.htm.

Кульчицький М. І., Перун З. В.Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 78 – 83.

Місцеві фінанси : Підруч. / О. П. Кириленко, О. Р. Квасовський, А. В. Лучка та ін. ; За ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

Михайленко С. В. Бюджетний менеджмент : стан та оцінка ефективності : Монограф. – Одеса : ВМВ, Друк Південь, 2010. – 400 с.

Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження : Монограф. – Львів : Світ, 2001. – 416 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000 р. № 1932 “Про затвердження Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік” // Офіційний вісник України. – 2001. – № 1–2. – С. 137 – 186.

Стратегическое планирование / Под. ред. Э. А. Уткина. – М. : ТАНДЕМ : ЭКМОС, 1998. – 440 с.

Финансы : Учеб. / Под ред. Г. Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 703 с.

Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Уч. пособ. / Е. А. Черныш, Н. П. Молчанова, А. А. Новикова, Т. А. Салтанова. – М. : ПРИОР, 2000. – 176 с.

Чечетов М. В., Чечетова Н. Ф., Бережна А. Ю. Бюджетний менеджмент : Навч. посіб. : в 2 ч. – Харків : ІНЖЕК, 2004. – Ч. 1. – 2004. – 560 с.

Казначейська система : Підруч. / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич. – 2-ге вид., змін. й доп. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2006. – 818 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019