ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Тетяна Валеріївна Письменна

Анотація


Письменна Т. В. Формування системи принципів державного фінансового контролю.

 

Досліджено наукові позиції вчених і практиків на проблему визначення складу та розкриття змісту принципів державного фінансового контролю. Подано формулювання принципів здатності системи державного фінансового контролю до трансформації, поетапної її еволюції та спрямованості на стратегічну перспективу. Проаналізовано їх дотримання на практиці.

 

Pysmenna T. Forming of the system of state financial control principles.

 


The positions of scientists and practitioners according the problem of determining the composition and essence of principles of state financial control are investigated. The principles of ability of public financial control to transformation, staged its evolution and direction on strategic
perspective are formulated. An observation of these principles in practice is analysed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Басанцов І. В. Удосконалення державного фінансового контролю за ефективним використанням бюджетних коштів в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 1 (10). – С. 280–283.

Внутрішній фінансовий контроль – в Україну // Фінансовий контроль. – 2008. – № 2 (43). – С. 3-4.

Гетманець О. П. Принципи державного контролю в бюджетному процесі // Форум права. – 2006. – № 1. – С. 20–24.

Головань М. М. Державний фінансовий контроль і його реформування // Фінанси України. – 2003. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/ main/uk/publish/article/36676?cat_id=47826.

Державний фінансовий контроль : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.

Державний фінансовий контроль : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н. С. Вітвицька, І. Ю. Чумакова, М. М. Коцупатрий, М. Т. Фенченко. – К. : КНЕУ, 2004. – 408 с.

Дмитренко Г. В. Модернізація державного фінансового контролю в Україні // Статистика України. – 2009. – № 3. – С. 118–123.

Звіт про стан державного внутрішнього фінансового контролю в Україні за І півріччя 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/ article/91199.

Лиско Н. А. Основні принципи державного фінансового контролю в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5 (119). – С. 42–47.

Микитюк І. Концептуальні засади побудови єдиної системи державного фінансового контролю // Світ фінансів. – 2009. – № 2 (19). – С. 40–47.

Микитюк І. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю // Вісник ТДЕУ. – 2006. – № 3. – С. 88–94.

Піхоцький В. Напрями розвитку та вдосконалення системи державного фінансового контролю // Ефективність державного управління. – 2011. – Вип. 27. – С. 445–450.

Піхоцький В. Незалежний державний фінансовий контроль – запорука ефективності використання фінансових ресурсів держави // Ефективність державного управління. – 2011. – Вип. 28. – С. 287–295.

Проект Закону України “Про державний внутрішній фінансовий контроль” від 25 грудня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/ article/51285.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” від 19 січня 2011 р. № 148-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/148-2011- %D1%80.

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року” № 1601-р від 23 грудня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/ article?art_id=50176&cat_id=43247.

Симоненко В. К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект) / В. К. Симоненко, О. І. Барановський, П. С. Петренко. – К. : Знання України, 2006. – 280 с.

Федоров С. Є. Справедливість як принцип державного фінансового контролю // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 783–788.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019