ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ

Тетяна Анатоліївна Васильєва, Сергій В’ячеславович Леонов, Лариса Юріївна Сисоєва

Анотація


Васильєва Т. А., Леонов С. В., Сисоєва Л. Ю. Проблеми та перспективи розвитку інтеграційних об’єднань інвесторів в Україні.

 

Узагальнено переваги та недоліки фінансово-промислових груп. Визначено основні фактори невідповідності цих організаційних форм щодо створення інтеграційних об’єднань інвесторів. Обґрунтовано доцільність формування інтеграційних об’єднань на інвестиційному ринку України у формі інвестиційних конгломератів.

 

Vasyl’jeva T., Leonov S., Sysojeva L. Problems and prospects of integration associations investors in Ukraine.

 


The advantages and disadvantages of financial and industrial groups are summarized. The main factors of discrepancy between these organizational forms to create integration associations investors. Expediency formation of integration associations in the investment market of Ukraine as an investment conglomerates is grounded.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бондаренко К. Хто й чим володіє в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/polit/03upsvu.htm. – 01.09.2011.

Минина Т. И. Роль банков в формировании и развитии ФПГ России : дис…. канд. экон. наук : 08.00.10. – М., 2000. – 151 с.

Попова Т. Роль ФПГ в промышленной и инвестиционной политике в России // Политэконом. – 1996. – № 4. – С. 56 – 60.

Стародубровская И. ФПГ : иллюзии и реальность // Вопросы экономики. – 1995. – № 5. С. 38–43.

Школьник І. О. Стратегія розвитку фінансового ринку України : дис. … докт. екон. наук : 08.00.08. – Суми, 2008. – 440 с.

Кремень В. М. Діяльність фінансових конгломератів на фінансовому ринку України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. – Суми, 2009 р. – 243 с.

Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України : Монографія / А. Єпіфанов, І. Школьник, Ф. Павелка та ін. ; – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012.

Закон України зі змін. та доп. “Про банки і банківську діяльність” № 2121-III від 07.12.2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14. – 01.09.2011.

Основні показники діяльності банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.bank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm.

Школьник І. О. Міжнародні фінансові конгломерати у банківському секторі України // Вісник НБУ. – 2010. – № 2. – С. 32–36.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019