ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ МАЙНА НОВОСТВОРЕНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тетяна Анатоліївна Конєва

Анотація


Конєва Т. А. Фактори формування майна новостворених підприємств.

 

Проаналізовано вплив галузевого фактора та організаційно-правової форми бізнесу на процедуру формування майна підприємства. Проаналізовано динаміку зміни власного та позичкового капіталу суб’єктів господарювання, структуру активів та доходів на перших стадіях життєвого циклу.

 

Konjeva T. Factors of the new enterprises property forming.

 


The influence of branch factor and legal business form influence on procedure of enterprise property forming is analysed. The dynamics of property and debts change of business subjects, structure of assets and profi ts are analysed on the first stages of life cycle.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Региональная экономика / Под ред. Т. Г. Морозовой. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 472 с.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с.

Закон України “Про господарські товариства” № 1576-XII від 19.09.1991 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Фінансова звітність підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : smida.gov.ua.

Конєва Т. А. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм //Экономика Крыма. – 2011. – № 1(34). – С. 356–360.

Постанова Правління Національного Банку України “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” № 492 від 12.11.2003 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV від 23.02.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” № 87від 31.03.99 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019