СУТНІСТЬ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Марина Миколаївна Берест

Анотація


Берест М. М. Сутність та змістовні аспекти антикризового фінансового управління підприємством.

 

Проаналізовано існуючі підходи до визначення змісту економічної категорії “антикризове фінансове управління”. Розглянуто зміст даного терміна через синтез окремих дефініцій, що входять до його складу. Проведено аналіз широти охоплення визначеннями поняття “антикризове фінансове управління” стадій розвитку кризи на підприємстві.

 

Berest M. Assence and some aspects of antikrisis financial management of enterprise.

 


The existent approaches is analysed to determination of economic category “antikrisis financial management”. The assence of this term is considered through the synthesis of separate concepts which are included to its composition. The breadth of scope determinations the concept “antikrisis financial management” the stages of development of crisis on an enterprise is analysed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в І півріччі 2012 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.scourt.gov.ua.

Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием. – К. : Изд-во “Эльга”, Ника – Центр, 2006. – 672 с.

Бондарєва Г. Г. Сутність політики антикризового фінансового управління та критерії діагностики банкрутства підприємства // Зовнішня торгівля – проблеми та перспективи. – 1997. – № 1. – С. 34–39.

Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : Навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2003. – 504 с.

Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств : Навч посіб. – К. : Знання-Прес, 2006. – 423 с.

Довідково-інформаційний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dic.academic.ru.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово- економічний словник. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.

Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством : Підручник – К. : КНТЕУ, 2005. – 824 с.

Никитина Н. В. Антикризисное финансовое управление промышленным предприятием : теория, методология, практика : автореф. дис. док. экон. наук : 08.00.10 ; Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. – Саранск, 2009. – 42 с.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Управління фінансовою санацією підприємства / С. Я. Салига, О. І. Дацій, Н. В. Несторенко, О. В. Серебряков. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с.

Степанчук С. С., Брюшкова Н. О. Проблеми застосування антикризового управління підприємством // Наукові записки. Серія “Економіка”. – 2010. – Вип. 15. – С. 224–229.

Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : Монографія. – К. : КНЕУ, 2004. – 560 с.

Туленков Н. В. Антикризисный менеджмент // Персонал. – 1998. – № 6. – С. 19–25.

Фінансовий менеджмент : Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.

Keller R. Unternehmenssanierung : aussergerichtliche sanierung und gerichtliche sanierung. – Berlin : Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 1999. – 271 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019