СУТНІСНІ РИСИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Юлія Володимирівна Бугель

Анотація


Бугель Ю. В. Сутнісні риси та закономірності розвитку кредитних відносин в умовах ринкових перетворень економічної системи.

 

Розглянуто сутність кредитних відносин та визначено закономірності їх розвитку в умовах ринкової трансформації економічних процесів. Сформульовано низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на ефективну організацію кредитного процесу банківськими установами.

 

Buhel’ Ju. Essence lines and conformities to law of development of credit relations in the conditions of market transformations of economic system.

 


The essence of credit relations are analysed. Patterns of development in a market economic transformation processes are determined. A number of proposals and recommendations for the effective organization of the credit process by banking institutions are formulated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гальчинський А. С. Основи економічної теорії : Підруч. / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вищ. шк., 1995. – 471 с.

Гриньова В. М., Проскура О. Ю. Гроші та кредит : Навч. посіб. – Харків : Інжек, 2003. – 208 с.

Гроші та кредит : Підруч. / За заг. ред. М. І. Савлука.– К. : КНЕУ, 2006. – 744 с.

Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки : Моногр. – К. : Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

Кузнецова Е. И. Деньги, кредит, банки : Учеб. пособ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 527 с.

Курс экономики : Учеб. / Под ред. Б. А. Райзберга. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 720 с.

Лаврушин О. И. Банковское дело : современная система кредитования. – М. : КНОРУС, 2005. – 256 с.

Лагутін В. Д. Кредитування : теорія і практика : Навч. посіб. – К. : Знання, 2000. – 215 с.

Тарасов В. И. Деньги, кредит, банки : Учеб. пособ. – Минск : Мисанта, 2003. – 512 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019