ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Юлія Леонідівна Субботович, Ольга Юріївна Антропова

Анотація


Субботович Ю. Л., Антропова О. Ю. Індикатори фінансової безпеки України.

 

Виокремлено комплекс індикаторів, що використовують для оцінки фінансової безпеки в Україні. Проаналізовано системи оцінки фінансової стабільності розвинених країн. Здійснено оцінку рівня фінансової безпеки України та досліджено основні тенденції її зміни.

 

Subbotovych Ju., Antropova O. Indicators of financial security of Ukraine.

 


A set of indicators used to assess the financial security of Ukraine is distinguish. Systems of evaluating the financial stability of the developed countries are analysed. The level of financial security of Ukraine is estimated and the basic tendencies of its changes was identified.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Барановський О. І. Фінансова безпека : Монографія. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави : національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. – К. : Изд-во КНТЕУ, 2001. – 309 с.

Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави : теорія, методологія, практика : Монографія. – К. : НІСД, 2003. – 368 с.

Маринич Т. О. Компаративний аналіз індикаторів фінансової стабільності України. Механізм регулювання економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov. ua/portal/Soc_Gum/Mre/2010_3/5_2.pdf.

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України // Офіційний сайт Міністерства економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=97980&cat.

Наконечна Н. В. Львівський ДУВС Тенденції індикаторів фінансової безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/ 21_9/295_Nak.pdf.

Основні показники соціально-економічного розвитку України за 2007–2011 роки (січень-березень) – аналітичні матеріали – www. ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України.

Сухоруков А. І. Проблеми фінансової безпеки України : Монографія / Передмова акад. НАН С. І. Пирожкова. – К. : НІПНБ, 2005. – 140 с.

Україна в цифрах 2007–2011 – статистично-аналітичний випуск – www.minfi n.gov. ua – Офіційний сайт Міністерства економіки України.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019