ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Олег Володимирович Дубчак

Анотація


Дубчак О. В. Проблеми правового регулювання споживчого кредитування в Україні.

 

Досліджено нормативно-правове поле функціонування споживчого кредитування, за результатами чого здійснено систематизацію існуючих законодавчих актів. Проведено критичний аналіз перспективного законодавства в сфері споживчого кредитування, зокрема, наведені його сильні та слабкі сторони. Ідентифіковано основні проблеми законодавчого регулювання процесу споживчого регулювання в Україні та запропоновано першочергові заходи з їх вирішення.

 

Dybchak O. Legal regulation`s problems of consumer lending in Ukraine.

 


Researched the normative legal framework of consumer credit`s functioning, in the results systematized the existing legislation. Analyzed prospective legislation of consumer credit, described its strengths and weaknesses. Identifi ed the main legal regulation`s problems of consumer regulation in Ukraine and proposed priority measures to solve it.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Грошово-кредитна статистика : Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/fi les/3.3- Loans.xls.

Закон України “Про захист прав споживачів” від 01.12.2005 р. № 1023-XІІ зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.24.24&nobreak=1.

Лист НБУ від 10.11.2008 р. № 40- 511/4640-15577 “Про розміщення Пам’ятки позичальника банку за споживчим кредитом” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.nau.ua/doc/?code=v5577500-08.

Проект Закону України “Про споживче кредитування” від 14.12.2011 року № 9593 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=42098.

Закон України “Про внесення змін до дея- ких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи” від 23.06.2009 р. 1533-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-17.

Мягкова М. В. Основные направления развития инфраструктуры рынка розничного кредитования // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 1 (Часть 1). – С. 226–232.

Пожуєв В. І. Осмислення місця та ролі інформації у сучасному суспільстві // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2010. – Вип. 42. – С. 4–13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019