ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Ольга Ігорівна Стирська

Анотація


Стирська О. І. Інвестиційне кредитування України міжнародними фінансовими організаціями.

 

Розкрито сутність іноземного інвестиційного кредиту. Розглянуто міжнародні рейтингові оцінки України. Проаналізовано структуру зовнішнього державного боргу України у розрізі кредитів міжнародних фінансових організацій. Розглянуто особливості співпраці України із міжнародними фінансовими організаціями, запропоновано шляхи її удосконалення.

 

Styrska O. Investment lending Ukraine by international financial organizations.

 


The essence of foreign investment credit is revealed. International ratings Ukraine are investigated. The structure of the external debt of Ukraine in terms of loans from international financial organizations is analysed. Features of Ukraine’s cooperation with international financial institutions are found, and its proposed the ways of improving.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 c.

Онопрієнко О. Д., Куляниця Н. О. Міжнародні рейтинги України як критерій її інвестиційної привабливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/pspe/2011_3/Onoprienko_311.htm.

Гайдуцький А. П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 4. – С. 3–7.

Economy Ratings [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.doingbusiness.org.

Global Competitiveness Report 2011–2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitive nessReport_2010-11.pdf.

Ukraine’s Rating. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.standardandpoors.com.

Бідник Н. Б. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями як чинник економічного розвитку держави // Науковийвісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 153–157.

Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=325755.

Доліновська О. Я. Співпраця України з Міжнародним валютним фондом та перспективи розвитку економіки держави // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index. php?operation=1&iid=1401.

Україна та Міжнародний валютний фонд : перспективи співпраці / Л. О. Гришина, П. М. Карась, В. М. Черешня // Сталий розвиток економіки : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 3. – С. 26–30.

Першко Л. О., Мироненко М. О. Світовий банк та Україна: проблеми і перспективи взаємодії // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 1. – С. 337–344.

Рибальченко К. О. Удосконалення механізмів співпраці України із Світовим банком // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – 2010. – Вип. 24. – С. 91–99.

The World bank. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://finances.worldbank.org/ facet/countries/Ukraine.

Стратегія партнерства Групи Світового банку (ГСБ) з Україною (СПУ) на 2008 – 2011 фінансові роки. Звіт про виконання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : siteresources. worldbank.org.

Стратегія партнерства Групи Світового банку (ГСБ) з Україною (СПУ) на 2012 – 2016 фінансові роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : siteresources.worldbank.org.

Monitoring and Evaluation : Some Tools, Methods & Approaches ; The World Bank. – Washington : The World Bank. – 2009. – 25 p.

Європейський банк реконструкції і розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ebrd.com/russian/pages/country/ ukraine.shtml.

European Investment Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eib. org/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019