ДОСВІД ЯПОНІЇ У СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Марина Валентинівна Литвин

Анотація


Литвин М. В. Досвід Японії у стимулюванні розвитку регіонів.

 

Проаналізовано японський досвід розвитку регіонів в контексті забезпечення сталого розвитку. Узагальнено періодизацію становлення та розвитку національної економічної моделі Японії. Досліджено досвід формування дохідної частини місцевих бюджетів.

 

Lytvyn M. Japanese experience in stimulate of regions development.

 


The features of the Japanese experience of regions development in the context of providing of steady development are analysed. The division into periods of the becoming and development of the national economic model of Japan is generalized. The experience of forming the profitable part of the local budgets is investigated.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ткаченко І. В., Стусенко Л. А. Бюджетно-фінансова система Японії // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2011. – Вип. IІ (42). – Ч. І [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vchtei/.../NV-2011-V2_15.pdf.

Трофимова В. В. Феномен економічної самодостатності в реалізації японської моделі розвитку // Економічний простір. – 2009. – № 23/1. – С. 43–56.

Фінанси : курс для фінансистів : Навч. посіб. / За ред. В. І. Оспіщева. – К. : Знання, 2008. – 567 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://libfree.com/108609952_ finansiosoblivosti_funktsionuvannya_finansovoyi_ sistemi_yaponiyi.htm.

Japanese Public Finance Fact Sheet General Account Budget for FY2010 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.mof.go.jp/english/budget/budget/ fy2010/ pamphletjpffs2010s.pdf.

Cоціальне забезпечення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.

Тенденція зміни дохідної та видаткової частини бюджету за 2005-2010 роки. – Trends of general Account Revenues // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mof.go.jp/ english/budget/budget/index.html.

Андрущенко В. Л., Данілов О. Д. Податкові системи зарубіжних країн : Навчальний посібник. – К. : Комп’ютер прес, 2004. – 300 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/650/11/.

Ворона П. В. Особливості розвитку місцевого самоврядування Японії в процесі децентралізації місцевої влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/.../01.pdf.

Тенденція зміни видаткової частини бюджету за 2005–2010 роки. – Summary of Revenues and Expenditures in General Account // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.mof.go.jp/english/budget/budget/index.html.

Налоговая система Японии / Д. Г. Черник, В. А. Воронков, А. А. Галкин // Финансы и статистика. – 1995.

Анисимцев Н. В. Правовое регулирование деятельности исполнительной власти Японии // Юридический мир. – 2005. – № 2. – С. 83–98.

Стівенс Енрю. Місцеве самоврядування у Японії : різноманітність податків фінансує японські префектури та муніципалітети [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. citymayors.com.

Общие доходы бюджета Японии : Revenues [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mof.go.jp/english/budget/budget/ index.html.

Чорна Н. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів та можливості його застосування в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/node/734.

Панасюк Л. В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади з урахуванням світового досвіду // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 46–50.

Литвин М. В., Стукало Н. В. Світовий досвід фінансування регіонального розвитку : Монографія. – Дніпропетровськ : Інновація, 2012. –236 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019