ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ГАЛУЗЬ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Ольга Павлівна Кириленко, Віталіна Вікторівна Перевознюк

Анотація


Кириленко О. П., Перевознюк В. В. Залучення приватних інвестицій у галузь водопостачання та водовідведення.

 

Охарактеризовано способи організації публічно-приватного партнерства та виокремлено їх переваги і недоліки з метою пошуку оптимальних варіантів фінансування підприємств водопостачання та водовідведення за рахунок коштів приватного інвестора.

 

Kyrylenko O., Perevoznjuk V. Attraction private means to watersupply and waterdrain sphere.

 


Ways of private partnership organization are characterised and their advantages and demerits are distinguished with the purpose of search the optimal versions to financial of watersupply and waterdrain enterprises at the expense of private means.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Варіанти залучення приватного сектору у сферу комунальних послуг в Україні. – Підготовлено ПАДКО для агентства США з міжнародного розвитку. – 2002. – 19 с. (Програма “Реформування тарифів та реструктуризація комунальних підприємств в Україні”).

Варнавский В. Государственно-частное партнерство в России : проблемы становления [Електронний ресурс]. – Режим доступу : / http://www.strana-oz.ru/?numid= 21&article=988. – Назва з екрану.

Закон України “Про концесії” від 16.07.1999 № 997-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=997-14.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97- ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.

Закон України “Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності” вiд 21.10.2010 № 2624-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2234-12.

Нараєвська І. Раціональне використання економічних важелів антимонопольного регулювання / І. Нараєвська // Економіка та держава. – 2009. – № 5. – С. 81–83.

Постанова Кабінету Міністрів Укра- їни № 639 від 12 квітня 2000 р. “Про затвердження методики розрахунку концесійних платежів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=639-2000-%D0%BF.

Регуляторна реформа у житлово-комунальному господарстві (Аналітична доповідь до проекту “Програма розробки політики / Регуляторна реформа у житлово-комунальному секторі України”) – 2005. Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.icps.com.ua / doc/ZKH_regul_reform.pdf. – Назва з екрану.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Тернопільський національний економічний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019